Späť na zoznam

Preukaz ŤZP

  • 24. 11. 2021

Preukaz fyzickej osoby s ŤZP je dokladom o ťažkom zdravotnom postihnutí.

Preukaz ŤZP so/bez sprievodcu slúži na uplatnenie zliav a výhod (napríklad v doprave, kultúre, v oblastí miestnych daní, koncesionárske poplatky). Zľavy pre držiteľov preukazu ŤZP podľa jednotlivých oblastí nájdete zosumarizované TU.

ÚPSVaR vydá preukaz ŤZP, ak z právoplatného rozhodnutia o peňažnom príspevku na kompenzáciu alebo z právoplatného rozhodnutia o preukaze fyzickej osoby s ŤZP vyplýva, že ide o fyzickú osobu s ŤZP.

Podmienkou je, aby miera funkčnej poruchy žiadateľa bola najmenej 50 %. Mieru funkčnej poruchy určuje posudkový lekár z ÚPSVaR na základe predložených lekárskych nálezov. Pri jej určovaní postupuje podľa prílohy č. 3 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP. V prílohe je k jednotlivým ochoreniam priradená zodpovedajúca miera funkčnej poruchy v percentách. Ak má žiadateľ viacej ochorení, rozhodujúce je to s najvyššou mierou poruchy. Ak toto „základné ochorenie“ ovplyvňujú aj iné poruchy, môže to zvýšiť percentuálnu mieru funkčnej poruchy, ale najviac o 10 %.

Na predbežnú informáciu môžete použiť aj našu SOCIÁLNU KALKULAČKU.

Žiadosť o preukaz ŤZP sa podáva na oddelení posudkovej činnosti ÚPSVaR podľa miesta trvalého bydliska žiadateľa. K žiadosti sa prikladá Lekársky nález, vyplnený Vašim všeobecným lekárom a nálezy lekárov špecialistov, ktoré nesmú byť staršie ako 6 mesiacov.

Preukaz ŤZP so sprievodcom (je odlíšený oranžovým pruhom) ÚPSVaR vydá osobe s ŤZP, ak je odkázaná na sprievodcu, teda na pomoc inej osoby alebo na pomoc psa so špeciálnym výcvikom pri zabezpečovaní pohybu, orientácie a komunikácie so spoločenským prostredí.

Zdieľať

Späť na zoznam