Späť na zoznam

Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (cpppap)

  • 12. 01. 2022

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom, okrem detí so zdravotným postihnutím, najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania. Zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom poskytuje poradenské služby.

CPPPaP sa zameriavajú na:

  • deti a žiakov s poruchou správania alebo s vývinovými poruchami učenia, ktoré sa však v predškolskom veku neodporúča definitívne diagnostikovať a tak dieťa je len v sledovaní, prípadne sa mu poskytujú terapie a stimulácie podľa potreby
  • pre detí a žiakov, ktoré sú buď choré alebo zdravotne oslabené
  • deti a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
  • deti a žiakov s nadaním.

Odborníci CPPPaP, ak s Vami a Vaším dieťaťom pracovali už v rannom veku od zistenia problému vo vývine, Vám vedia poradiť možnosti vzdelávania, ktoré budú prospešné Vášmu dieťaťu. Starostlivosť a odbornú činnosť poskytujú deťom, zákonným zástupcom, zamestnancom škôl a školských zariadení:

  • Bezplatne, ak sú zriadené okresným úradom v sídle kraja, teda štátne CPPPaP
  • Za poplatok podľa cenníka daného zariadenia, ak ide o súkromné CPPPaP

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE: Ak ste u Vášho dieťaťa pozorovali zmeny až neskôr po narodení a nebolo diagnostikované žiadnym odborníkom alebo lekárom, na základe čoho by ste podľa zákona spadali do kompetencie CŠPP, je dobré navštíviť CPPPaP, ktoré má v kompetencii deti s poruchou správania alebo učenia, deti, ktoré sú choré alebo zdravotne oslabené, prípadne zisťuje, či je nadané. Ak u dieťa ešte nie je možné určiť diagnózu, CPPPaP môže Vaše dieťa sledovať, prípadne mu poskytnúť terapie a stimulácie podľa potreby, alebo dať odporúčanie pre materskú školu o potrebách dieťaťa.

POZOR: Odporúčania CPPPaP sú podkladom pre rozhodovanie o vzdelávaní dieťaťa so ŠVVP, u ktorého nie je pozorované a lekárom diagnostikované ZZ. Ak sa rodič domnieva, že odporúčanie centra nie je správne, má sa obrátiť na ministerstvo školstva. Ministerstvo na základe podnetu preskúma osobný spis dieťaťa vedený v poradenskom zariadení a ďalšiu pedagogickú dokumentáciu (návrh na vzdelávanie dieťaťa / žiaka so ŠVVP či už sa to týka MŠ, ZŠ, SŠ, správu z diagnostického vyšetrenia dieťaťa / žiaka a písomné vyjadrenie školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie). Ak existuje dôvodné podozrenie, že vzdelávanie nie je v súlade s výchovno-vzdelávacími potrebami dieťaťa / žiaka, vydá písomné stanovisko, ktoré doručí zákonnému zástupcovi dieťaťa / žiaka, príslušnému školskému zariadeniu CPPPaP, riaditeľovi školy alebo riaditeľovi školského zariadenia, ktorý rozhoduje o prijatí dieťaťa / žiaka a Štátnej školskej inšpekcii.

Viac informácií TU.

Zdieľať

Späť na zoznam