Späť na zoznam

Špeciálna základná škola

  • 12. 01. 2022

Dieťa alebo žiak so ZZ sa môže vzdelávať aj v špeciálnej základnej škole, kde pri výchove a vzdelávaní sa postupuje podľa vzdelávacích programov napr. pre deti a žiakov s mentálnym, sluchovým, zrakovým, s telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, chorých a zdravotne oslabených a ďalších programov podľa ZZ.

Ak ZZ dieťaťu alebo žiakovi špeciálnej triedy alebo špeciálnej školy znemožňuje, aby sa vzdelával podľa vzdelávacieho programu podľa ods. 2, dieťa alebo žiak sa vzdeláva podľa individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý rešpektuje jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.

Deti / žiaci sa do škôl prijímajú na základe ich ZZ po diagnostických vyšetreniach v CŠPP zameraných na zistenie ich ŠVVP a následne by výchova a vzdelávanie v školách sa mala uskutočňovať s využitím odporúčaných špeciálnych učebných pomôcok a kompenzačných pomôcok, ktoré spolu s učebnicami a špeciálne upravenými učebnými textami podľa ŠVVP dieťaťa poskytuje bezplatne škola, v ktorej sa vzdeláva.

Výchova a vzdelávanie detí a žiakov v školách (ŠMŠ, ŠZŠ, SŠ, Praktická škola, Odborné učilište) sa prispôsobuje ich špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebámna základe ktorých sa môžu tieto školy vnútorne diferencovať podľa druhu a stupňa ZZ detí alebo žiakov. (§ 95 ods. 6 školského zákona).

Deťom / žiakom bariéry vyplývajúce z ich zdravotného znevýhodnenia pomáhajú prekonávať asistenti učiteľa (k naplneniu zákona často nedochádza z dôvodu nízkeho financovania a neakceptovania žiadostí zo škôl). (§ 95 ods. 9 školského zákona)

Podľa § 97 ods. 2 školského zákona v základnej škole pre žiakov so ZZ (teda aj v ŠZŠ) možno predĺžiť dĺžku vzdelávania až o 2 roky. Dĺžku štúdia určí štátny vzdelávací program.

ZŠ pre žiakov so ZZ (ide o ŠZŠ) má spravidla deväť až jedenásť ročníkov s možnosťou zriadenia prípravného ročníka. Prípravný ročník je určený pre žiakov podľa § 2 písm. k) školského zákona, ktorí k 1. septembru dosiahli fyzický vek 6 rokov, nedosiahli školskú spôsobilosť a nie je u nich predpoklad zvládnutia prvého ročníka ZŠ so vzdelávacím programom podľa § 95 ods. 1 písm. b) školského zákona Absolvovanie prípravného ročníka sa považuje za prvý rok plnenia povinnej školskej dochádzky. (§ 97 ods. 3 školského zákona)

97 ods. 5 školského zákona definuje, že ak ZŠ podľa § 94 ods. 2 písm. a) školského zákona vzdeláva žiakov s mentálnym postihnutím alebo s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným postihnutím, sa vnútorne člení podľa stupňa mentálneho postihnutia žiakov na

  1. variant A pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia,
  2. variant B pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia,
  3. variant C pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia alebo pre žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí majú aj iné zdravotné postihnutie, sú držiteľmi preukazu zdravotne ťažko postihnutých a nemôžu sa vzdelávať podľa variantu A alebo B.

Výchova a vzdelávanie detí so ZZ alebo žiakov so ZZ sa uskutočňuje na základe ich ZZ po diagnostických vyšetreniach zameraných na zistenie ich špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb vykonaných zariadením výchovnej prevencie a poradenstva. (§ 95 ods. 3 školského zákona).

Konkrétne úpravy vzdelávania žiakov so ZZ alebo so všeobecným intelektovým nadaním sa v základných a stredných školách uplatňujú na základe odporúčaní poradenských zariadení, ktoré pre školu vypracúvajú v súlade so všeobecnými záväznými právnymi a rezortnými predpismi.

Zdieľať

Späť na zoznam