Späť na zoznam

VŠEOBECNE O SLUŽBÁCH

 • 24. 11. 2021

Sociálne služby sa poskytujú podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Fyzická osoba má za podmienok ustanovených vyššie uvedeným zákonom právo výberu sociálnej služby a formy jej poskytovania a právo výberu poskytovateľa sociálnej služby. Ďalšie práva pri poskytovaní sociálnej služby nájdete v § 6 odsek 1 zákona č. 448/2008 Z. z.

Sociálne služby je možné účelne a vhodne spájať podľa potreby klienta, pričom sa môžu poskytovať na neurčitý alebo na určitý čas.

KEDY MÁTE NÁROK NA SOCIÁLNU SLUŽBU?

Na sociálnu službu a sociálnu pomoc máte nárok:

 • ak sa nachádzate v nepriaznivej sociálnej situácii
 • na základe právoplatného rozhodnutia o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu
 • na základe posúdenia zdravotného stavu vychádzajúceho z lekárskeho nálezu, správy o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo výpisu zo zdravotnej dokumentácie o nepriaznivom stave nie staršieho ako 6 mesiacov (§8 odsek 1 zákona č. 448/2008 Z. z.).

ČO JE PODMIENKOU PRE ZÍSKANIE SOCIÁLNEJ SLUŽBY PRE RODINU A DIEŤA S ŤZP?

Podmienkou poskytnutia niektorých druhov sociálnych služieb (napr. opatrovateľská služba, rehabilitačné stredisko, denný stacionár, domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania) je odkázanosť osoby (dieťaťa) na daný druh sociálnej služby, v rámci ktorej sa zisťuje aj stupeň odkázanosti na pomoc inej osoby.

ODKÁZANOSŤ sa skúma na základe zhodnotenia, či je osoba (dieťa) schopné/neschopné samo vykonávať rôzne úkony, napr. v rámci osobnej hygieny,stravovania a pitného režimu, vyprázdňovania močového mechúra a hrubého čreva, akú pomoc potrebuje pri celkovom kúpaní, obliekaní, vyzliekaní, zmene polohy, sedení a státí, pohybe po schodoch, po rovine, pri orientácii v prostredí, pri dodržiavaní liečebného režimu, alebo či potrebuje dohľad pri týchto úkonoch. Zoznam činností, podľa ktorých sa posudzuje odkázanosť ZOZNAM ČINNOSTÍ, S KTORÝMI SA POMÁHA OSOBE NA TO ODKÁZANEJTU a stupne odkázanosti POSUDZOVANIE ODKÁZANOSTI NA POMOC INEJ OSOBYTU, ktoré sú upravené v prílohe č. 3 a v prílohe č. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

POZOR! V rámci posudkovej činnosti, ak sa posudzuje dieťa s ŤZP, tak sa neprihliada na činnosti a aktivity, ktoré si nevie zabezpečiť ani dieťa bez postihnutia rovnakého veku.

Pri posudzovaní odkázanosti je každá oblasť hodnotená počtom bodov (0 – potrebuje pomoc pri všetkých úkonoch, 5 – potrebuje pomoc pri niektorých, 10 – nepotrebuje pomoc), ktoré sa spočítajú. Čím nižší počet bodov osoba (dieťa ŤZP) pri hodnotení dosiahne, tým vyššia je jeho odkázanosť, resp. neschopnosť vykonávať určité úkony a činnosti.

Na základe dosiahnutých bodov je osoba zaradená do príslušného stupňa odkázanosti. Škála stupňov a rozsah pomoci v hodinách sú uvedené v tabuľke.

Stupeň odkázanostiDenný rozsah odkázanosti (hod)Počet bodovRočný rozsah odkázanosti (hod)
I. stupeň0 hodín105 – 1200 hodín
II. stupeň2 – 485 – 10460 – 120
III. stupeň4 – 665 – 84120 – 180
IV. stupeň6 – 845 – 64180 – 240
V. stupeň8 – 1225 – 44240 – 360
VI. stupeňViac ako 120 – 24Viac ako 360

KTO ZISŤUJE ODKÁZANOSŤ NA DANÚ SOCIÁLNU SLUŽBU?

Obec, ak ide o:

 • domácu opatrovateľskú službu
 • zariadenie opatrovateľskej služby
 • denný stacionár
 • odľahčovaciu služba
 • prepravnú službu
 • pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa

VÚC, ak ide o:

 • domov sociálnych služieb (DSS)
 • službu včasnej intervencie (CVI)
 • rehabilitačné stredisko
 • zariadenie podporovaného bývania
 • podporu samostatného bývania

Zdieľať

Späť na zoznam