Všetky deti majú právo na vzdelanie, či už v bežnej škole, alebo v špeciálnej škole podľa Vášho rozhodnutia ako rodiča po dôkladnom zvážení odporúčania, ktoré Vám ohľadom vzdelávania Vášho dieťaťa vydalo CŠPP.

Všetky deti majú právo na vzdelanie, či už v bežnej škole, alebo v špeciálnej škole podľa Vášho rozhodnutia ako rodiča po dôkladnom zvážení odporúčania, ktoré Vám ohľadom vzdelávania Vášho dieťaťa vydalo CŠPP.

Nezabúdajte, že o všetko musíte požiadať písomnou formoupísomnou žiadosťou.

 • Iba na písomnú žiadosť je možné dať odpoveď vo forme oficiálneho písomného rozhodnutia, s ktorým ak nesúhlasíte je možné podať odvolanie. Na ústnu odpoveď odvolanie nenapíšte, ani sa nedovoláte nápravy.

 • Ak si nie ste istí, požiadajte školu o informáciu, či je na písomnú žiadosť určený záväzný formulár alebo je potrebné, aby ste žiadosť sformulovali sami a aké prílohy je potrebné k žiadosti priložiť.

 • Písomnú žiadosť doručte škole osobne alebo poštou ako doporučenú zásielku (aby ste vedeli zdokladovať, že ste škole svoju žiadosť doručili). Ak budete žiadosť škole doručovať osobne, z Vami podpísanej žiadosti si urobte kópiu, na ktorú si dáte potvrdiť prevzatie žiadosti s vyznačením dátumu, kedy škola žiadosť prevzala a podpisom osoby, ktorá žiadosť prevzala.

Výsledkom konania o Vašej žiadosti je rozhodnutie školy.

 • Ak ste podali písomnú žiadosť, škola musí o nej rozhodnúť vo forme oficiálneho písomného rozhodnutia, ktoré má povinné zákonné náležitosti. V rozhodnutí musí škola uviesť podľa akého ustanovenia (paragrafu), akého zákona rozhodla a svoje rozhodnutie musí odôvodniť. Na konci rozhodnutia musí byť „Poučenie“, z ktorého sa dozviete, či sa proti rozhodnutiu môžete odvolať a v akej lehote odvolanie podať.

 • Ak by Poučenie v rozhodnutí chýbalo, alebo bolo nesprávne, máte právo sa odvolať v predĺženej lehote 3 mesiacov odo dňa, kedy vám bolo rozhodnutie doručené (namiesto všeobecnej 15-dňovej lehoty).

 • Ak s rozhodnutím nie ste spokojní, podajte odvolanie (nie sťažnosť !!!).

 • Odvolanie adresujte škole, ktorá rozhodnutie vydala.

Napríklad: Ak Vaše dieťa nebudú chcieť prijať do základnej školy, pretože nemajú personál alebo materiálno technické vybavenie, nestačí keď Vám to povedia ústne, žiadajte si to písomnou formou. To znamená, dáte žiadosť o prijatie do školy a na základe toho sa Vám musia vyjadriť, až následne môžete na základe negatívnej odpovede podať odvolanie. Prosíme Vás, vždy napíšte žiadosť o prijatie Vášho dieťaťa a ak dostanete rozhodnutie o neprijatí Vašej dcéry alebo syna do spádovej školy, odvolajte sa.

Žiadosti

 • Žiadosť o prijatie do MŠ, resp. ŠMŠ (na rozhodovanie riaditeľov MŠ a ŠMŠ  o prijímaní detí do MŠ sa nevzťahuje správny poriadokteda sa proti nemu nedá odvolať ako proti „klasickému“ rozhodnutiu riaditeľa školy. Podrobne k prijímaniu na predprimárne vzdelávanie detí je tu: https://www.minedu.sk/data/files/8118_prijimanie-deti-na-predprimarne-vzdelavanie_aktualizacia-august-2018.pdf

 • Žiadosť o prijatie do ZŠ, resp. ŠZŠ (špeciálna škola nemá povinnosť prijať Vaše dieťa, no spádová musí. Ale je potrebné, aby zdôvodnili prečo Vaše dieťa neprijímajú a navrhli spolu s CŠPP, kde Vaše dieťa môže byť umiestnené v rámci povinnej školskej dochádzky). V prípade, ak zákonný zástupca so zaradením dieťaťa do inej školy súhlasí, školský úrad mu uhradí cestovné náklady vo výške ceny hromadnej dopravy na jeho dopravu do a zo školy, do ktorej bol žiak po zmene zaradený.

 • Žiadosť o povolenie individuálneho vzdelávania zo zdravotných dôvodov

 • Žiadosť o povolenie štúdia individuálneho učebného plánu

Vzory žiadostí

Žiadosť o prijatie do MŠ (každá MŠ alebo ŠMŠ to má svojich stránkach, alebo si žiadosť môžete vyzdvihnúť priamo v danej MŠ alebo ŠMŠ)

Žiadosť o prijatie do ZŠ (každá ZŠ alebo ŠZŠ to má na svojich stránkach, alebo si musíte vyžiadať formulár priamo od spádovej školy alebo od ŠZŠ, ktorú chcete, aby Vaše dieťa navštevovalo)

Žiadosť o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky

Žiadosť o individuálnu integráciu žiaka

Podporná žiadosť rodičov (zákonných zástupcov) o pridelenie asistenta učiteľa žiakovi so zdravotným znevýhodnením – ak škole neboli pridelení asistenti, môžete podporiť žiadosť školy podpornou žiadosťou zriaďovateľovi školy. Je vhodné o tom informovať aj riaditeľa školy a ak je Vás na škole viac, robte to takou formou, že každý napíše za svoje dieťa zriaďovateľovi túto žiadosť v priebehu týždňa.

Žiadosť o asistenta učiteľa – môžete sa obrátiť na riaditeľa na základe odporúčaní CPPPaP a CŠPP.

Žiadosť o povolenie štúdia podľa individuálneho vzdelávania zo zdravotných dôvodov

Žiadosť o úpravu individuálneho vzdelávacieho programu

Žiadosť o povolenie štúdia individuálneho učebného plánu

Žiadosť o zaradenie augmentatívnej a alternatívnej komunikácie (náhradnej formy komunikácie pre nehovoriace deti) do individuálneho vzdelávacieho programu

Žiadosť o umožnenie vzdelávania po ukončení povinnej školskej dochádzky – rodič má právo podľa ust. § 22 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) žiakovi s ťažkým zdravotným postihnutím môže riaditeľ školy umožniť vzdelávanie v základnej škole až do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 18. rok veku.

Žiadosť o opravenie vysvedčenia_neprospel

Odvolanie proti rozhodnutiu riaditeľa školy sa podáva do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Rozhodnutie je doručené v deň, keď si ho adresát prevzal alebo v deň, keď sa zásielka vrátila škole ako nedoručená. Lehota začína plynúť nasledujúci deň po doručení, napr. ak zákonný zástupca prevzal rozhodnutie vo štvrtok, lehota začne plynúť v piatok. Pokiaľ posledný (15.) deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, tak lehota sa končí v najbližší pracovný deň. Lehota je dodržaná, ak sa najneskôr v posledný deň lehoty odvolanie preukázateľne odošle poštou alebo odovzdá riaditeľovi školy.

Odvolanie sa adresuje riaditeľovi školy. Riaditeľ preskúma dôvody odvolania. Ak riaditeľ zistí, že odvolanie je dôvodné, vydá rozhodnutie o zrušení pôvodného rozhodnutia a rozhodne nanovo. Napríklad zruší rozhodnutie o neprijatí dieťaťa a dieťa prijme. Ide o tzv. autoremedúru, pri ktorej pôvodné rozhodnutie zruší ten subjekt, ktorý ho vydal. Vďaka odvolaniu má možnosť napraviť svoje nesprávne rozhodnutie.

Ak riaditeľ školy nezistí dôvody na zrušenie svojho rozhodnutia, postúpi odvolanie zriaďovateľovi školy. Riaditeľ je povinný odvolanie postúpiť najneskôr do 30 dní odkedy mu došlo. O postúpení odvolania upovedomí zákonného zástupcu.

Zriaďovateľom školy môže byť:

 • obec – základné školy, materské školy,
 • samosprávny kraj – stredné školy,
 • okresný úrad v sídle kraja, t.j. Okresný úrad Bratislava, Trnava, Banská Bystrica, Žilina, Nitra, Trenčín, Košice, Prešov – materské, základné, stredné školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, praktické školy, odborné učilištia, špeciálne výchovné zariadenia, centrá špeciálno-pedagogického poradenstva, centrá pedagogicko-psychologického poradenstva,
 • štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť – cirkevné školy,
 • iná právnická osoba alebo fyzická osoba – súkromné školy.

Pokiaľ je zriaďovateľom školy obec, ktorá nie je školským úradom (má menej ako 1 000 žiakov), o odvolaní rozhoduje okresný úrad v sídle kraja.

Zriaďovateľ školy preskúma dôvody odvolania. Zriaďovateľ môže o odvolaní rozhodnúť tromi spôsobmi:

 • rozhodnutie riaditeľa zruší a vec mu vráti na ďalšie konanie,
 • rozhodnutie riaditeľa priamo zmení,
 • odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí.

Zriaďovateľ by mal o odvolaní rozhodnúť do 30 dní, v obzvlášť zložitých prípadoch do 60 dní. Lehota sa počíta odo dňa, kedy riaditeľ postúpil odvolanie zriaďovateľovi.

Pokiaľ zriaďovateľ rozhodnutie riaditeľa potvrdí, zákonný zástupca môže rozhodnutie zriaďovateľa napadnúť žalobou. Žaloba sa podáva na krajský súd, v obvode ktorého má zriaďovateľ sídlo. Vyhľadávač súdov je na stránke Ministerstva spravodlivosti http://www.justice.gov.sk/ v odkaze Súdy a rozhodnutia. Žalobu je možné podať v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia zriaďovateľa o zamietnutí odvolania.

Vzor odvolania proti rozhodnutiu o neprijatí dieťaťa na základnú školu

Pri vzdelávaní Vášho dieťaťa so zdravotným znevýhodnením je najdôležitejšie viesť s učiteľmi, školou, prípadne CŠPP partnerský dialóg a tak včas predchádzať problémom a konfliktom. Je potrebné uvedomiť si, že tak ako nesmú byť obmedzované práva Vášho dieťaťa, nesmú byť ohrozované ani práva jeho spolužiakov a pedagógov.

Pre prípady, keď už dialóg na vyriešenie problémov pri vzdelávaní vášho dieťaťa nebude stačiť, pripravili sme pre Vás vzory podaní a odporúčania ako tieto problémy riešiť.

Nespokojnosť s postupom učiteľa

Výhrady voči učiteľovi je potrebné riešiť s riaditeľom školy, a to ústne alebo písomne. Ak ich riešime písomne, list nadpíšeme Sťažnosť na postup učiteľa XY. V sťažnosti je potrebné uviesť svoje meno, priezvisko a adresu. Musí z nej byť jednoznačné, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha, napr. aby učiteľ začal niečo konkrétne robiť alebo naopak niečo robiť prestal. List nezabudnite podpísať a napísať aj dátum.

Príkladom je nevhodné hodnotenie dieťa s IVVP, kde je jasné porušenie zákona na základe nezohľadnenia zdravotného stavu dieťaťa a jeho predispozície. Na nevhodné hodnotenie musíte poukázať už počas roka, ak Vám učiteľ povie, že dieťa nezvláda vzdelávanie a tak musíte požiadať, opravu IVVP a zníženie  rozsahu vzdelávania. Nezabúdajte, že ak podpíšete IVVP bez toho, aby ste si ho prečítali, alebo si poviete, že nie je dôležité, nemáte sa na čo odvolávať, lebo ste s ním súhlasili.

Nespokojnosť s riaditeľom školy

Pokiaľ sú v škole porušované právne predpisy, v prvom rade sa obraciame na riaditeľa školy (viď. predchádzajúci bod). Ak riaditeľ situáciu nerieši, je potrebné sa obrátiť na Štátnu školskú inšpekciu, konkrétne na školské inšpekčné centrá, ktoré sú vo všetkých krajoch. Zoznam centier je uvedený na webovej stránke ŠŠI www.ssiba.sk. Sťažnosť na riaditeľa školy je vhodné poslať vo forme listu, ak ju sťažovateľ posiela e-mailom, musí ju podpísať elektronickým podpisom. V opačnom prípade ju bude musieť dodatočne poslať aj vlastnoručne podpísaným listom.

Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko a adresu pobytu sťažovateľa. Musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha. Napr.: Ako zákonný zástupca maloletého XY, nar. XX, žiaka XX triedy ZŠ XX týmto podávam sťažnosť na riaditeľa školy XX, p. XY, ktorý vo vzťahu k môjmu dieťaťu porušuje príslušné ustanovenia zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) tým, že – uviesť čím. Žiadam týmto Štátnu školskú inšpekciu, aby vykonala kontrolu v škole XX a uložila riaditeľovi povinnosť predmetné nedostatky odstrániť. Dátum, podpis.

Na základe sťažnosti inšpekcia vykoná kontrolu a o jej výsledku informuje aj zriaďovateľa školy. Pokiaľ zistí nedostatky, uloží riaditeľovi povinnosť ich odstrániť.

V prípade, ak inšpekcia pochybenie nezistí (dá za pravdu riaditeľovi) a rodič je naďalej presvedčený, že práva jeho dieťaťa sú porušované, je potrebné ďalší postup konzultovať s právnikom individuálne, nakoľko sa môže výrazne líšiť v závislosti od konkrétnych okolností.

Sťažnosťou na školskú inšpekciu riešime nespokojnosť s konaním riaditeľa alebo naopak tým, že nekoná. Ide napr. o prípady, ak riaditeľ prikáže, aby naše dieťa vzdelávali v kabinete namiesto v triede, nepridelí mu asistenta učiteľa, hoci ho dieťa podľa odporúčania CŠPP má mať alebo ho klasifikuje v rozpore s IVVP a pod.

Ak riaditeľ vydá v nejakej veci rozhodnutie (rozhodnutie musí byť označené nadpisom „Rozhodnutie“), tak to neriešime na inšpekcii, ale pošleme riaditeľovi (nie zriaďovateľovi) odvolanie.

Nespokojnosť s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP)

Pokiaľ sa rodič domnieva, že odporúčania alebo postupy CŠPP sú nesprávne, má sa obrátiť na Ministerstvo školstva. Rodič môže napísať ministerstvu list, ktorý označí ako Podnet na prešetrenie postupu Centra špeciálno-pedagogického poradenstva. V liste uvedie: Týmto si Vás v súlade s ust. § 130 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) dovoľujem požiadať o preskúmanie osobného spisu môjho dieťaťa XY, nar. XX, trvale bytom XZ, vedeného Centrom XX v XY.  Ako zákonný zástupca dieťaťa som nadobudol presvedčenie, že odporúčanie/návrh Centra zo dňa XY, ktorým Centrum odporučilo/navrhlo – čo presne, nie je v súlade s výchovno-vzdelávacími potrebami dieťaťa. K tomuto záveru som dospel na základe – čoho presne. Dátum, podpis.

Optimálne by výhrady rodiča mali byť podložené vyjadreniami odborníkov, napr. iného CŠPP, psychológa, špeciálneho pedagóga.

Vzory odvolaní

Odvolanie sa proti neprideleniu asistenta učiteľa pre dieťa so ZP

Odvolania proti rozhodnutiu o neprijatí dieťaťa na základnú školu

Ako podať odvolanie proti rozhodnutiu riaditeľa školy

Rozhodnutie riaditeľa školy musí obsahovať:

 • Výrok – rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia predpisu, podľa ktorého riaditeľ rozhodol.
 • Odôvodnenie – dôvody, pre ktoré riaditeľ rozhodol, ako rozhodol. Dôvody musia byť konkrétne a musia sa opierať o právne predpisy. Pokiaľ zákonný zástupca riaditeľovi adresoval návrhy, námietky, vyjadrenia, v rozhodnutí musí byť uvedené, ako sa s nimi riaditeľ vyrovnal.
 • Poučenie o odvolaní – obsahuje údaj, či je rozhodnutie konečné alebo či sa možno proti nemu odvolať, v akej lehote, komu. Poučenie obsahuje aj údaj, či rozhodnutie možno preskúmať súdom.

Odvolanie proti rozhodnutiu riaditeľa školy sa podáva do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Rozhodnutie je doručené v deň, keď si ho adresát prevzal alebo v deň, keď sa zásielka vrátila škole ako nedoručená. Lehota začína plynúť nasledujúci deň po doručení, napr. ak zákonný zástupca prevzal rozhodnutie vo štvrtok, lehota začne plynúť v piatok. Pokiaľ posledný (15.) deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, tak lehota sa končí v najbližší pracovný deň. Lehota je dodržaná, ak sa najneskôr v posledný deň lehoty odvolanie preukázateľne odošle poštou alebo odovzdá riaditeľovi školy.

Odvolanie sa adresuje riaditeľovi školy. Riaditeľ preskúma dôvody odvolania. Ak riaditeľ zistí, že odvolanie je dôvodné, vydá rozhodnutie o zrušení pôvodného rozhodnutia a rozhodne nanovo. Napríklad zruší rozhodnutie o neprijatí dieťaťa a dieťa prijme. Ide o tzv. autoremedúru, pri ktorej pôvodné rozhodnutie zruší ten subjekt, ktorý ho vydal. Vďaka odvolaniu má možnosť napraviť svoje nesprávne rozhodnutie.

Ak riaditeľ školy nezistí dôvody na zrušenie svojho rozhodnutia, postúpi odvolanie zriaďovateľovi školy. Riaditeľ je povinný odvolanie postúpiť najneskôr do 30 dní odkedy mu došlo. O postúpení odvolania upovedomí zákonného zástupcu.

Zriaďovateľom školy môže byť:

 • obec – základné školy, materské školy,
 • samosprávny kraj – stredné školy,
 • okresný úrad v sídle kraja, t.j. Okresný úrad Bratislava, Trnava, Banská Bystrica, Žilina, Nitra, Trenčín, Košice, Prešov – materské, základné, stredné školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, praktické školy, odborné učilištia, špeciálne výchovné zariadenia, centrá špeciálno-pedagogického poradenstva, centrá pedagogicko-psychologického poradenstva,
 • štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť – cirkevné školy,
 • iná právnická osoba alebo fyzická osoba – súkromné školy.

Pokiaľ je zriaďovateľom školy obec, ktorá nie je školským úradom (má menej ako 1 000 žiakov), o odvolaní rozhoduje okresný úrad v sídle kraja.

Zriaďovateľ školy preskúma dôvody odvolania. Zriaďovateľ môže o odvolaní rozhodnúť tromi spôsobmi:

 • rozhodnutie riaditeľa zruší a vec mu vráti na ďalšie konanie,
 • rozhodnutie riaditeľa priamo zmení,
 • odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí.

Zriaďovateľ by mal o odvolaní rozhodnúť do 30 dní, v obzvlášť zložitých prípadoch do 60 dní. Lehota sa počíta odo dňa, kedy riaditeľ postúpil odvolanie zriaďovateľovi.

Pokiaľ zriaďovateľ rozhodnutie riaditeľa potvrdí, zákonný zástupca môže rozhodnutie zriaďovateľa napadnúť žalobou. Žaloba sa podáva na krajský súd, v obvode ktorého má zriaďovateľ sídlo. Vyhľadávač súdov je na stránke Ministerstva spravodlivosti http://www.justice.gov.sk/ v odkaze Súdy a rozhodnutia. Žalobu je možné podať v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia zriaďovateľa o zamietnutí odvolania.

 

Na skutočnosť, že Vaše dieťa na základe odporúčania CŠPP potrebuje pri vzdelávaní asistenta, je potrebné upozorniť riaditeľa školy včas – ideálne rok vopred, aby mal riaditeľ dostatočný čas na jeho zabezpečenie. Ak aj napriek Vášmu včasnému upozorneniu nebude asistent k dispozícii ani v septembri  na začiatku školského roka, je potrebné ísť sa riaditeľa spýtať na dôvody a až následne napísať a poslať list riaditeľovi a tiež zriaďovateľovi, ktorí situáciu budú musieť spoločne vyriešiť. K listu nezabudnite pripojiť odporúčanie CŠPP.