Späť na zoznam

Ako úspešne študovať na vysokej škole so zdravotným znevýhodnením – POZVÁNKA

Univerzita Komenského v Bratislave – Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami pozýva, všetkých záujemcov o štúdium na tejto vysokej škole

23. – 26. apríla 2023 v Bratislave na

sústredenie stredoškolákov s ťažkým zdravotným postihnutím,
ktorí plánujú pokračovať v štúdiu na vysokej škole

Pre koho je stretnutie určené:

 • pre študentov stredných škôl s ťažkým zdravotným postihnutím (zrakovým, sluchovým, telesným a viacnásobným);
 • primárne pre študentov predmaturitných a maturitných ročníkov, ktorých záujem o štúdium na vysokej škole je seriózny.

Predpokladaný počet účastníkov:

Maximálne 15 študentov s ťažkým zdravotným postihnutím. Organizátor sa bude snažiť zabezpečiť asistenciu pre účastníkov počas programu. V prípade odkázanosti na náročnejší rozsah asistencie je potrebné zabezpečiť si vlastného osobného asistenta.

Z dôvodu obmedzeného počtu účastníkov si organizátor vyhradzuje právo výberu.

Náklady na účasť:

Náklady na ubytovanie hradí organizátor sústredenia. Zo strany študenta je potrebné počítať s nákladmi na dopravu a stravu. Sprevádzajúce osoby si náklady na pobyt hradia sami.

Uzávierka prihlasovania: 

Svoj záujem prosíme obratom hlásiť mailom, telefonicky alebo poštou na doleuvedenú adresu najneskôr do 12. apríla 2023. Záujemcov žiadame vyplniť prihlášku, ktorú si možno stiahnuť z webovej stránky https://cezap.sk/akcie/sustredenie-stredoskolakov-s-tazkym-zdravotnym-postihnutim-2023/sustredenie-stredoskolakov-s-tazkym-zdravotnym-postihnutim-2023/

Informácia o mieste konania akcie:

Pracovný program sústredenia sa bude konať v priestoroch fakúlt a vysokoškolských internátov Univerzity Komenského v Bratislave.

Ubytovanie bude zabezpečené vo vysokoškolskom internáte Družba.

V prípade účasti nepočujúcich študentov zabezpečí organizátor tlmočníka posunkového jazyka, respektíve artikulačného tlmočníka. Na akcii bude participovať niekoľko dobrovoľníkov, ktorí budú poskytovať účastníkom základnú asistenciu.

Pracovný program sústredenia sa bude orientovať najmä na témy:

 • Špecifikum štúdia na vysokej škole
 • Práva a povinnosti vysokej školy a študenta so špecifickými potrebami
 • Osobnostná pripravenosť na štúdium na vysokej škole
 • Možnosti podpory počas štúdia na vysokej škole
  • humánna (osobná asistencia, tlmočenie pre nepočujúcich)
  • finančná (finančné kompenzácie, štipendiá, granty)
  • technická (asistenčné technológie poradenstvo a zaškolenie; študijná literatúra v prístupnej forme, prepravná služba pre nemobilných)
  • akademická (akademická asistencia, individuálne vyučovanie vybraných predmetov,…)
 • Štúdium v zahraničí
 • Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
 • Stretnutie so študentmi a absolventmi vysokej školy so zdravotným postihnutím
 • Návšteva vybraných prednášok na fakultách Univerzity Komenského v Bratislave podľa záujmu účastníkov, konzultácie so zástupcami odborných katedier

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte:

PaedDr. Elena Mendelová, CSc.

tel.: 02/ 9010 2068

e-mail: elena.mendelova@rec.uniba.sk

Mgr. Mária Stankovičová

tel.: 02/ 9010 2071

e-mail: maria.stankovicova@rec.uniba.sk

Adresa organizátora

Univerzita Komenského v Bratislave

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami

Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava 1

www.cezap.sk

Galéria

Zdieľať

Späť na zoznam