Späť na zoznam

Slovensko v roku 2010 ratifikovalo Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Platforma rodín je súčasťou pracovnej skupiny, ktorá pripomienkuje materiál ešte pred jeho zverejnením v medzirezortnom pripomienkovom konaní (MPK).

Ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má prednosť pred zákonmi. Máme Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným znevýhodnením na roky 2021-2030, ktorý zahŕňa opatrenia na plnenie Dohovoru na Slovensku.

Ministerstvá a MVO každý rok navrhujú a upravujú jeho opatrenia.

Tento rok sme navrhli 9 pripomienok.

Z nich bolo 7 samostatných oblastí – 2 boli zapracované úplne, 1 čiastočne, 1 sa stalo súčasťou Programu Slovensko a 3 nezapracovali. Výborná správa je, že už v rámci pracovnej skupiny sme mali 57% úspešnosť.

V MPK sme 11. 7. 2022 žiadali:

1. Dostupnosť voľnočasových aktivít pre deti a mládež so ZZ.

2. Podporu zdravotníckym pracovníkom v oblasti komunikácie s pacientami so ZP s ohľadom na ich špecifické potreby

3. Individualizovanú komplexnú podporu osôb so ZP cez koordinovaný nadrezortný systém habilitačných a rehabilitačných služieb počas celoživotného cyklu

4. Prístup deti s intelektuálnym znevýhodnením na bežné stredné školy (nie len po dosiahnutí ISCED2)

5. Skrátenie termínu na predloženie reformy posudkového systému sociálnych služieb a kompenzácií.

Teraz nás k tomu čakajú rozporové konania

Galéria

Zdieľať

Späť na zoznam