Koncesionárske poplatky

Domácnosti, kde žije osoba s ťažkým zdravotným postihnutím (držiteľ preukazu ŤZP), ktorá má na tejto adrese trvalý pobyt, sú oslobodené od povinnosti platiť koncesionárske poplatky podľa zákona č. 340/2012 Z. z.

POZOR! Nárok na oslobodenie nevzniká automaticky, je potrebné to oznámiť. Podrobné informácie o oznamovaní, vrátane formulára a potrebných príloh nájdete TU

Nárok na oslobodenie vzniká až od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo oznámenie urobené.

V prípade, že sa osoba s ŤZP presťahuje a zmení trvalý pobyt, je povinnosť to oznámiť.