Parkovací preukaz

ÚPSVaR vyhotoví parkovací preukaz každej osobe s ŤZP, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo trpí ochorením uvedeným v prílohe č. 18 k zákonu č. 447/2008 Z. z.

Na predbežnú informáciu môžete použiť aj našu SOCIÁLNU KALKULAČKU.

Ako požiadať o parkovací preukaz?

O vyhotovenie parkovacieho preukazu požiadate ÚPSVaR v mieste Vášho trvalého bydliska. K vyplnenému tlačivu žiadosti o vyhotovenie parkovacieho preukazu priložíte Lekársky nález, vyplnené Vašim všeobecným lekárom a nálezy lekárov špecialistov, ktoré nesmú byť staršie ako 6 mesiacov.

To, či je žiadateľ o parkovací preukaz odkázaný na individuálnu prepravu posudzuje posudkový lekár ÚPSVaR. Posudkový lekár môže predvolať žiadateľa na posúdenie jeho zdravotného stavu, ak má pochybnosti o správnosti diagnostického záveru vyplývajúceho z predloženého lekárskeho nálezu alebo ak o to žiadateľ sám požiada. V ostatných prípadoch posudkový lekár vykoná posúdenie bez prítomnosti žiadateľa.

Výsledkom činnosti posudkového lekára je lekársky posudok, ktorý obsahuje:

  • mieru funkčnej poruchy,
  • vyjadrenie, že ide o fyzickú osobu s ŤZP,
  • vyjadrenie, či fyzická osoba s ŤZP je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom
  • termín opätovného posúdenia zdravotného stavu.

Na základe tohto lekárskeho posudku vydá ÚPSVaR rozhodnutie, ktorým žiadosť o parkovací preukaz zamietne alebo jej vyhovie.

  • V prípade kladného rozhodnutia žiadateľ úradu predloží identifikačný preukaz (OP, pas, povolenie na pobyt) a fotografiu veľkosti 3×3 cm. Vyhotovenie parkovacieho preukazu je bezplatné.
  • V prípade zamietavého rozhodnutia, žiadateľ je oprávnený podať proti takémuto rozhodnutiu odvolanie do 15 dní od jeho doručenia. Odvolanie nájdete medzi vzormi TU a podáva sa na úrade, ktorý rozhodnutie vydal. To je uvedené aj v časti rozhodnutia, ktoré je označené ako „Poučenie“. Odvolacím orgánom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny konajúci v zmysle zákona č. 447/2008 Z. z.

Parkovací preukaz sa smie na vozidle používať len v súvislosti s prepravou osoby, ktorá je jeho držiteľom. Doba platnosti parkovacieho preukazu je neobmedzená, ak osobe s ŤZP nezanikne nárok na parkovací preukaz. Parkovací preukaz je potrebné umiestniť v prednej časti vozidla tak, aby bola predná časť parkovacieho preukazu jasne viditeľná.

Vodič vozidla s parkovacím preukazom má tieto výhody: 

  • môže stáť na mieste vyhradenom pre vozidlá prepravujúce osoby s ŤZP,
  • nemusí po nevyhnutne potrebný čas dodržiavať zákaz státia, a to tak zákaz státia vyplývajúci zo všeobecných predpisov, ako aj zákaz vyjadrený dopravnými značkami,
  • môže, ak je to nevyhnutné, vchádzať aj tam, kde je dopravnou značkou vjazd povolený len vymedzenému okruhu vozidiel a do pešej zóny, nesmie však pri tom ohroziť bezpečnosť cestnej premávky,
  • podľa ustanovenia § 16a ods. 2 písm. b) zákona č. 564/1991 Z. z. o obecnej polícii nemožno na vozidlo prepravujúce držiteľa parkovacieho preukazu použiť technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla, tzv. papuču.

POZOR! Vodič je vždy povinný uposlúchnuť pokyn, výzvu alebo príkaz policajta, t. j. ak policajt vodičovi vozidla s parkovacím preukazom zakáže na určitom mieste stáť, vodič je povinný to rešpektovať.

Vozidlo, ktoré držiteľ parkovacieho preukazu využíva na svoju prepravu (bez ohľadu na to, či je jeho majiteľom), môže jazdiť bez diaľničnej známky. Nutná je registrácia v Národnej diaľničnej spoločnosti. Užívať vymedzené úseky ciest bez úhrady diaľničnej známky je možné až na základe potvrdenia o registrácii vozidla systéme správcu výberu úhrady diaľničnej známky (Národná diaľničná spoločnosť, a. s.). Podrobnosti o registrácii nájdete na stránke www.eznamka.sk v časti Registrácia vozidiel oslobodených od úhrady diaľničnej známky.

Parkovacie preukazy, ktoré ÚPSVaR vydávajú, užívateľa oprávňujú k využívaniu vyhradených parkovacích miest a zariadení vo všetkých členských štátoch EÚ.