Kúpa auta

Slúži na zabezpečenie mobility osoby s ŤZP, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a využíva toto vozidlo v stanovenej frekvencii na prepravu na určené miesta a späť (napríklad do zamestnania, do školského zariadenia, do domova sociálnych služieb).

Peňažný príspevok sa poskytne, ak:

 • je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom do 65. veku života,
 • osoba s ŤZP je zamestnaná alebo preukáže, že bude zamestnaná alebo sa jej poskytuje sociálna služba v domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení, dennom stacionári alebo preukáže, že sa jej bude poskytovať sociálna služba v týchto zariadeniach alebo navštevuje školské zariadenie alebo preukáže, že bude navštevovať školské zariadenie,
 • osoba s ŤZP bude využívať osobné motorové vozidlo najmenej dvakrát v týždni na účely prepravy do zamestnania, školského zariadenia alebo do domova sociálnych služieb, špecializovaného zariadenia alebo denného stacionára a dvakrát späť,
 • osoba sa ŤZP bude využívať vozidlo najmenej 2x v týždni na prepravu do zamestnania, školského zariadenia, domova sociálnych služieb, špecializovaného zariadenia alebo denného stacionára,
 • fyzická osoba s ŤZP navštevuje školské zariadenie najmenej dvakrát v mesiaci z dôvodu, že má určený individuálny študijný plán alebo je ubytovaná v internáte,
 • si jedno osobné motorové vozidlo kupujú spoločne viaceré fyzické osoby s ŤZP.

Osoba s ŤZP je odkázaná podľa komplexného posudku na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, ak nie je schopná:

 • premiestniť sa k vozidlu verejnej hromadnej dopravy osôb (napr. autobus, električka, trolejbus) a k prostriedku železničnej dopravy a späť,
 • nastupovať do vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a udržať sa v ňom počas jazdy a vystupovať z takéhoto vozidla alebo
 • zvládnuť z dôvodu ŤZP inú situáciu vo vozidle verejnej hromadnej dopravy osôb najmä z dôvodu poruchy správania pri duševných ochoreniach, vertebrobasilárnej insuficiencie s ťažkými závratmi, straty dvoch končatín, kardiopulmonálnej nedostatočnosti ťažkého stupňa, ťažkej poruchy sfinkterov a cystickej fibrózy s pľúcnymi a gastrointestinálnymi prejavmi.

Peňažný príspevok je možné poskytnúť na základe dokladu o cene osobného motorového vozidla („predfaktúra“) alebo dokladu o kúpe osobného motorového vozidla („faktúra“) vyhotoveného osobou, ktorá vyrába, predáva, distribuuje alebo upravuje osobné motorové vozidlá.

Všeobecné informácie pre poskytnutie peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla § 34 ods. 6 zákona č. 447/2008 Z. z.:

 • osoba s ŤZP preukáže, že sa jej poskytuje sociálna služba v domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení, dennom stacionári alebo preukáže, že sa jej bude poskytovať sociálna služba v týchto zariadeniach alebo
 • osoba s ŤZP navštevuje školské zariadenie alebo preukáže, že bude navštevovať školské zariadenie a tak bude využívať osobné motorové vozidlo najmenej dvakrát v týždni na účely prepravy do zamestnania, školského zariadenia alebo do domova sociálnych služieb
 • sa osobe s ŤZP, ktorej sa poskytuje týždenná pobytová sociálna služba v domove sociálnych služieb alebo špecializovanom zariadení, zabezpečuje najmenej jedenkrát v týždni jej preprava do tohto domova alebo zariadenia a najmenej jedenkrát v týždni preprava z takéhoto domova alebo zariadenia alebo
 • fyzická osoba s ŤZP navštevuje školské zariadenie najmenej dvakrát v mesiaci z dôvodu, že má určený individuálny študijný plán alebo je ubytovaná v internáte.

Peňažný príspevok nemožno poskytnúť:

 • na kúpu osobného motorového vozidla, ktoré je podľa technického preukazu staršie ako päť rokov,
 • ak príjem osoby s ŤZP prevyšuje päťnásobok sumy životného minima,
 • na osobné motorové vozidlo, ktoré bolo zakúpené pred dňom vypracovania komplexného posudku.

Žiadosť o príspevok (rovnaká pre všetky príspevky a preto musíte uviesť, o aký peňažný príspevok žiadate, pretože ich môže byť aj niekoľko) sa podáva písomne alebo elektronicky na ÚPSVaR-e v mieste trvalého pobytu žiadateľa spolu s:

 • Tlačivom Lekársky nález – vyplnené Vašim všeobecným lekárom a nálezy lekárov špecialistov, ktoré nesmú byť staršie ako 6 mesiacov (za vyplnenie neplatíte lekárovi žiaden poplatok)
 • Doklady, ktoré preukazujú príjmy a majetkové pomery osoby ŤZP a osôb, ktoré sa s ňou posudzujú (napr. Potvrdenie o výške príjmu od zamestnávateľa, Daňové priznanie, Vyhlásenie o majetku).
 • Predfaktúra

Na základe záverov z lekárskej (lekárske správy) a sociálnej (financie, majetok) posudkovej činnosti úrad vypracuje komplexný posudok na účely kompenzácie, ktorý je podkladom pre rozhodnutie o vyhovení/nevyhovení žiadosti a o priznaní/nepriznaní peňažného príspevku. Celé konanie by nemalo trvať viac ako 90 dní.

Ak s rozhodnutím nesúhlasíte, môžete sa proti nemu odvolať v lehote 15 dní od jeho doručenia. Odvolanie nájdete medzi vzormi TU a podáva sa na úrade, ktorý rozhodnutie vydal. To je uvedené aj v časti rozhodnutia, ktoré je označené ako „Poučenie“. Odvolacím orgánom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny konajúci v zmysle zákona č. 447/2008 Z. z.

Výška peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny auta a príjmu osoby s ŤZP, no je:

 • najviac 6.638,79 € s manuálnou prevodovkou
 • najviac 8.298,48 € s automatickou prevodovkou

Cena osobného auta sa zohľadňuje najviac v sume 13.277,57 €. Ak si osoba s ŤZP zakúpi drahšie vozidlo, pri výpočte výšky príspevku mu ÚPSVaR zohľadní len uvedenú maximálnu sumu.

Povinnosti

 • Predložiť doklad potvrdzujúci, že žiadateľ je zamestnaný alebo bude zamestnaný (pracovná zmluva), vykonáva inú zárobkovú činnosť, študuje alebo bol prijatý na štúdium, alebo sa mu poskytuje či bude poskytovať starostlivosť v domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení alebo dennom stacionári, kam bude aspoň dva krát týždenne dochádzať.
 • Predložiť doklad o cene osobného motorového vozidla (predfaktúru) alebo doklad o kúpe osobného motorového vozidla (faktúru) a doklady o príjme. E Kúpiť vozidlo do troch mesiacov od poskytnutia príspevku.

Ďalšie výhody:

 • Zápis držiteľa motorového vozidla je oslobodený od poplatku.
 • Osoba s ŤZP, ktorá nemá vodičský preukaz, môže tiež požiadať o ďalší peňažný príspevok na absolvovanie vodičského výcviku (príspevok na výcvik používania pomôcky).

Vrátenie príspevku:

 • Osoba s ŤZP vozidlo predá alebo daruje.
 • Nenastúpi do zamestnania alebo nezačne navštevovať školské zariadenie. Ak už do zamestnania alebo školy nastúpi, neskoršie prepustenie zo zamestnania alebo ukončenie školskej dochádzky, nie je dôvodom na vrátenie príspevku.
 • Nevyužíva vozidlo na svoju individuálnu prepravu. E V prípade havárie s totálnou škodou alebo odcudzenia vozidla sa príspevok nevracia.

Osoby s ŤZP, ktoré sú držiteľmi parkovacieho preukazu, môžu jazdiť bez diaľničnej známky. Nutná je registrácia v Národnej diaľničnej spoločnosti. Užívať vymedzené úseky ciest bez úhrady diaľničnej známky je možné až na základe potvrdenia o registrácii vozidla systéme správcu výberu úhrady diaľničnej známky (Národná diaľničná spoločnosť, a. s.). Podrobnosti o registrácii nájdete na stránke www.eznamka.sk v časti Registrácia vozidiel oslobodených od úhrady diaľničnej známky.

Fyzická osoba s ŤZP nemusí byť vlastníkom osobného motorového vozidla, ale môže mať diaľničnú známku na jedno auto s ktorým sa prepravuje. Pri kontrole na ceste:

 • musí sedieť vo vozidle a preukázať sa parkovacím preukazom, potvrdenie o registrácii vozidla v systéme Národnej diaľničnej spoločnosti pri sebe mať nemusí.

Viac informácií nájdete TU