Vek 6-18 rokov

Každé dieťa má povinnosť nastúpiť do školy a plniť si povinnú školskú dochádzku (v zákone zadefinované ako primárne vzdelávanie v základnej škole (ZŠ) alebo špeciálnej základnej škole (ŠZŠ) a preto je Vašou povinnosťou ísť na zápis do spádovej školy (v mieste trvalého bydliska).

Ak k uvedeným informáciám máte nejaké otázky, napíšte nám na inklulinka@platformarodin.sk.

Vzdelávanie detí so ZZ vo veku od 6 rokov môže prebiehať:

 • v bežnej základnej škole (ďalej len ZŠ) v bežnej triede formou integrácie
 • v bežnej ZŠ v špeciálnych triedach
 • v špeciálnej základnej škole (ďalej len ŠZŠ)
 • v Domove sociálnych služieb (ďalej len DSS), ktorý zabezpečí vzdelávanie dieťaťa prostredníctvom učiteľa, ktorý do DSS bude dochádzať

Rozhodnutie kam dáte svoje dieťa so ZZ je na Vás, ako rodičovi, ale malo by byť podporené aj odporúčaním poradenského zariadenia. Na Slovensku v súčasnej dobe pôsobia 2 druhy poradenských zariadení, ktoré zo zákona poskytujú svoje služby, pričom každé z nich sa zameriava na iný okruh detí.

Ide o:

Rodič / zákonný zástupca dieťaťa so ZZ nesmie zabúdať na zápis a povinnú školskú dochádzku (§ 20 § 21 a § 22 školského zákona). Od plnenia povinnej školskej dochádzky nemožno nikoho oslobodiť. Povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najviac do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16. rok veku, ak školský zákon neustanovuje inak. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši 6. rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť, ak školský zákon neustanovuje inak (§ 19 školského zákona ods. 1 až 3).

Rodič / zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole („zápis“). Zápis sa koná od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku(§ 20 školského zákona ods. 2).

Zápis je potrebné vykonať v spádovej škole (v mieste trvalého bydliska). Ak rodič vyberie ZŠ v inej oblasti je povinný nahlásiť to riaditeľovi spádovej školy. Zoznam základných škôl vo Vašej oblasti nájdete TU a špeciálnych základných škôl TU.

ZŠ pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje osobné údaje:

 • meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa
 • meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných

Nezabudnite doniesť:

 • rodný list dieťaťa
 • občiansky preukaz rodiča / zákonného zástupcu

Riaditeľ školy musí rozhodnúť o prijatí dieťaťa do 15. júna a zároveň do 30. júna zaslať zoznam prijatých detí na ministerstvo školstva a zriaďovateľovi. Ak dieťa po dovŕšení 6. roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť (potrebnú zrelosť) v niektorej z hlavných vývojových oblastí vývinu dieťaťa (telesnej, mentálnej, sociálnej a emocionálnej) alebo má zdravotné problémy, môže rodič (zákonný zástupca) dieťaťa so ZZ požiadať o ročný odklad povinnej školskej dochádzky alebo o zaradenie dieťaťa do nultého ročníka základnej školy.

Ak sa rozhodnete požiadať o odklad alebo pre zápis Vášho dieťaťa so ZZ na inej škole, je potrebné nahlásiť to v spádovej škole.

Ak žiadate o odklad, je potrebné dodať:

 • rodný list (kvôli údajom)
 • občiansky preukaz rodiča / zákonného zástupcu
 • žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky (mnohé ZŠ, ŠZŠ ju majú na vlastných webových stránkach, vzor žiadosti nájdete TU)
 • odporúčanie všeobecného alebo odborného lekára (mnohé ZŠ, ŠZŠ ho majú na vlastných webových stránkach, vzor odporúčania nájdete TU)
 • odporúčanie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (mnohé ZŠ, ŠZŠ ho majú na vlastných webových stránkach, vzor odporúčania nájdete TU)

Na základe takejto komplexnej žiadosti vydá riaditeľ ZŠ rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky o jeden rok. O odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky alebo zaradení dieťaťa do nultého ročníka môže riaditeľ rozhodnúť aj na návrh MŠ, ŠMŠ, ktorú dieťa navštevuje, a na základe predchádzajúceho odporučenia zariadenia CŠPP alebo CPPPaP a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu. Na zápis treba prihlásiť aj deti so ZZ, pretože neprihlásenie dieťaťa sa považuje za priestupok, za ktorý možno uložiť pokutu do výšky 331,94 €. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď správny orgán zistil porušenie povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

Ak dieťa ani po odložení začiatku povinnej školskej dochádzky alebo po dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky nedosiahlo školskú spôsobilosť, najneskôr však 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo 8. rok veku, bude zaradené do prvého ročníka alebo so súhlasom zákonného zástupcu do nultého ročníka ZŠ (§ 19 školského zákona ods. 7). V niektorých prípadoch ide o zaradenie do prípravného ročníka špeciálnej základnej školy.

Rodič (zákonný zástupca) má tiež právo v prípade nezaradenia dieťaťa ani do ZŠ ani do ŠZŠ požiadať VÚC o poskytovanie sociálnej služby a zaradenie dieťaťa do DSS podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Rodič (zákonný zástupca) má však aj možnosť postupovať v súlade § 19 ods. 9 školského zákona a požiadať o neposkytovanie vzdelania (de facto oslobodenie od povinnej školskej dochádzky) do pominutia dôvodov na základe písomného odporučenia všeobecného lekára pre deti a dorast a písomného odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.