Späť na zoznam

Vzory dokumentov – vzdelávanie

  • 14. 01. 2022

Žiadosť o prijatie do MŠ a ŠMŠ

Žiadosť o prijatie do MŠ (každá MŠ alebo ŠMŠ má na svojich stránkach alebo si tam môžete žiadosť priamo vyzdvihnúť).

Na rozhodovanie riaditeľov MŠ a ŠMŠ o prijímaní detí do MŠ sa nevzťahuje správny poriadok. Teda sa proti nemu nedá odvolať ako proti „klasickému“ rozhodnutiu riaditeľa školy. Podrobne k prijímaniu na predprimárne vzdelávanie detí nájdete na stránke Ministerstva školstva.

Žiadosť o prijatie do ZŠ a ŠZŠ

Každá ZŠ alebo ŠZŠ má žiadosť na svojich stránkach, alebo si musíte vyžiadať formulár priamo od spádovej školy/ŠZŠ, ktorú chcete, aby Vaše dieťa navštevovalo.

Zamietnutie žiadosti

Špeciálna škola narozdiel od spádovej nemá povinnosť prijať Vaše dieťa. V prípade zamietnutia žiadasti je potrebné, aby zdôvodnili prečo Vaše dieťa neprijímajú a navrhli spolu s CPP, kde Vaše dieťa môže byť umiestnené v rámci povinnej školskej dochádzky.

V prípade, ak zákonný zástupca so zaradením dieťaťa do inej školy súhlasí, školský úrad mu uhradí cestovné náklady vo výške ceny hromadnej dopravy na jeho dopravu do a zo školy, do ktorej bol žiak po zmene zaradený.

Ak škole neboli pridelení asistenti, môžete podporiť žiadosť školy podpornou žiadosťou rodičov (zákonných zástupcov) o pridelenie asistenta učiteľa žiakovi so zdravotným znevýhodnením zriaďovateľovi školy. Je vhodné o tom informovať aj riaditeľa školy. Ak je Vás na škole viac, môže napísať každý za svoje dieťa.

So žiadosťou o asistenta učiteľa môžete sa obrátiť na riaditeľa na základe odporúčaní CPPPaP a CPP.

Ako získam odporúčanie?

Odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí

Odvolanie proti rozhodnutiu sa podáva do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Lehota začína plynúť nasledujúci deň po doručení, napr. ak zákonný zástupca prevzal rozhodnutie vo štvrtok, lehota začne plynúť v piatok. Pokiaľ posledný (15.) deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, tak lehota sa končí v najbližší pracovný deň. Lehota je dodržaná, ak sa najneskôr v posledný deň lehoty odvolanie preukázateľne odošle poštou alebo odovzdá priamo inštitúcii/škole.

Ak riaditeľ zistí, že odvolanie je dôvodné, vydá rozhodnutie o zrušení pôvodného rozhodnutia a rozhodne nanovo. Napríklad zruší rozhodnutie o neprijatí dieťaťa a dieťa prijme. Ide o tzv. autoremedúru, pri ktorej pôvodné rozhodnutie zruší ten subjekt, ktorý ho vydal. Vďaka odvolaniu má
možnosť napraviť svoje nesprávne rozhodnutie.

Ak riaditeľ školy nezistí dôvody na zrušenie svojho rozhodnutia, postúpi odvolanie zriaďovateľovi školy. Riaditeľ je povinný odvolanie postúpiť najneskôr do 30 dní odkedy mu došlo. O postúpení odvolania upovedomí zákonného zástupcu.
Zriaďovateľ školy preskúma dôvody odvolania a o odvolaní môže rozhodnúť tromi spôsobmi: rozhodnutie riaditeľa zruší a vec mu vráti na ďalšie konanie; rozhodnutie riaditeľa priamo zmení; odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí.

Zriaďovateľ by mal o odvolaní rozhodnúť do 30 dní, v obzvlášť zložitých prípadoch do 60 dní. Lehota sa počíta odo dňa, kedy riaditeľ postúpil odvolanie zriaďovateľovi.

Žaloba

Pokiaľ zriaďovateľ rozhodnutie riaditeľa potvrdí, zákonný zástupca môže rozhodnutie zriaďovateľa napadnúť žalobou.

Žaloba sa podáva na krajský súd, v obvode ktorého má zriaďovateľ sídlo. Vyhľadávač súdov je na stránke Ministerstva spravodlivosti v odkaze Súdy a rozhodnutia. Žalobu je možné podať v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia zriaďovateľa o zamietnutí odvolania.

Vzory žiadostí v oblasti vzdelávania

Vzory odvolaní v oblasti vzdelávania

Ak chcete vedieť viac o tom, na čo mate nárok,
prečítajte si viac v sekcii Na čo mám nárok/Vzdelávanie.

V prípade otázok alebo nejasností v oblasti žiadostí
a odvolaní nám píšte na inklulinka@platformarodin.sk.

Zdieľať

Späť na zoznam