Denný stacionár

Sociálna služba je poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa. Ak sa poskytuje sociálna služba deťom, poskytuje sa im výchova.

V dennom stacionári sa:

  1. a) poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
  2. sociálne poradenstvo, aj rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácii
  3. sociálna rehabilitácia
  4. stravovanie
  5. b) zabezpečuje rozvoj pracovných zručností
  6. záujmová činnosť

Príslušný paragraf zo zákona nájdete TU.