Odľahčovacia služba

Komu sa poskytuje?

Podporná sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ŤZP. Ide o formu starostlivosti pre opatrovanú osobu s ŤZP počas obdobia, v ktorom jej opatrovateľ, nemôže opatrovanie vykonávať.

V prípade, že Vás obec, mesto ústne odmietne, nevzdávajte sa a podajte oficiálnu žiadosť, ktorú by mali mať obce a mestá na svojich webových stránkach. Ak ju zamietnu, podajte Odvolanie vo veci odľahčovacej služby, ktoré nájdete medzi vzormi TU.

Cieľom odľahčovacej služby je umožniť opatrovateľovi, nevyhnutný odpočinok na účel udržania jej fyzického zdravia a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia.

Poskytuje sa na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku. Nevyčerpané dni odľahčovacej služby v kalendárnom roku nemožno poskytnúť v nasledujúcom kalendárnom roku.

Počas poskytovania odľahčovacej služby je obec povinná v rámci svojej pôsobnosti poskytnúť alebo zabezpečiť opatrovanej osobe s ŤZP podľa jej výberu, a to buď:

  • terénnu formu sociálnej služby,
  • ambulantnú sociálnu službu,
  • pobytovú sociálnu službu v rozsahu najmenej 12 hodín denne.

Ak opatrovateľ poberá peňažný príspevok na opatrovanie len za časť kalendárneho roka, poskytuje sa mu odľahčovacia služba v pomernej časti z rozsahu dní uvedených v odseku 3. Pri určení pomernej časti sa aj časť dňa považuje za celý deň.

Súčasťou pomoci, ktorá sa poskytuje opatrovanému v rámci odľahčovacej služby terénnou formou sociálnej služby, je aj poskytovanie úkonov starostlivosti o jeho domácnosť a zabezpečenie základných sociálnych aktivít podľa prílohy č. 4 časti II a III.

Príslušný paragraf zo zákona nájdete TU.