ZARIADENIE PODPOROVANÉHO BÝVANIA

Sociálna služba, ktorá sa poskytuje:

  • osobe od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život.
  • osobe, ktorá dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania.

Poskytuje sa formou dohľadu tak, aby mohol jedinec viesť samostatný život a určuje sa v hodinách alebo súhrnom úkonov, pri ktorých fyzická osoba potrebuje dohľad. Zahŕňa v sebe usmerňovanie a monitorovanie fyzickej osoby uvedenej v odseku 1 pri zabezpečovaní sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť v rámci zariadenia a základných sociálnych aktivít podľa prílohy č. 4.

Okrem dohľadu sa v sociálnom zariadení

a) poskytuje   

1. ubytovanie

2. sociálne poradenstvo

3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

b) utvárajú podmienky na    

1. prípravu stravy

2. upratovanie

3. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva

c) vykonáva sociálna rehabilitácia

Sociálna služba v zariadení podporovaného bývania sa poskytuje v bytovej budove najviac pre

  1. 6 prijímateľov v jednej bytovej jednotke,
  2. 12 prijímateľov vo viacerých bytových jednotkách so spoločným hlavným vstupom k týmto bytovým jednotkám z verejnej komunikácie.

Príslušný paragraf zo zákona nájdete TU.