Zariadenie podporovaného bývania

Sociálna služba, ktorá sa poskytuje:

  • osobe od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život.
  • osobe, ktorá dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania.

Poskytuje sa formou dohľadu tak, aby mohol jedinec viesť samostatný život a určuje sa v hodinách alebo súhrnom úkonov, pri ktorých fyzická osoba potrebuje dohľad. Zahŕňa v sebe usmerňovanie a monitorovanie fyzickej osoby uvedenej v odseku 1 pri zabezpečovaní sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť v rámci zariadenia a základných sociálnych aktivít podľa prílohy č. 4.

Okrem dohľadu sa v sociálnom zariadení

a) poskytuje

  1. ubytovanie
  2. sociálne poradenstvo
  3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

b) utvárajú podmienky na

  1. prípravu stravy
  2. upratovanie
  3. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva

c) vykonáva sociálna rehabilitácia

Príslušný paragraf zo zákona nájdete TU.