OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

Služba, ktorá sa poskytuje výhradne iba doma. Konkrétne úkony, ktoré má pracovník opatrovateľskej služby robiť, sú uvedené v zmluve o poskytovaní sociálnej služby, ktorú uzatvára poskytovateľ sociálnej služby a človek, ktorému bude poskytovaná (príjemca služby).

Opatrovateľská služba je poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je:

  1. odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3
  2. odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4.

Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje obec v hodinách alebo podľa jednotlivých úkonov podľa prílohy č. 4. Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší ako je minimálny rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby posúdený podľa prílohy č. 3, ak sa poskytovateľ sociálnej služby s prijímateľom sociálnej služby na návrh prijímateľa sociálnej služby nedohodne inak v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

Nárok na opatrovateľskú službu nemá osoba:

  • ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,
  • ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu
  • ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou
  • ktorá je opatrovaná poberateľom príspevku na opatrovanie (z ÚPSVaR); táto služba môže byť poskytnutá najviac na 8 hodín mesačne a tiež v prípade ak je opatrovateľ v nemocnici alebo ak sa opatrovateľovi poskytuje odľahčovacia služba.

Príslušný paragraf zo zákona nájdete TU.