Všeobecne o službách

Sociálne služby sa poskytujú podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

KEDY MÁTE NÁROK NA SOCIÁLNU SLUŽBU?

Na sociálnu pomoc a starostlivosť máte nárok:

 • na základe právoplatného rozhodnutie o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu
 • na základe posúdenia zdravotného stavu vychádzajúceho z lekárskeho nálezu, správy o priebehu a vývoji choroby a ZP alebo výpisu zo zdravotnej dokumentácie o nepriaznivom stave nie staršieho ako 6 mesiacov (8 odsek 1 zákona č. 448/2008 Z. z.).

ČO JE PODMIENKOU PRE ZÍSKANIE SOCIÁLNEJ SLUŽBY PRE RODINU A DIEŤA S ŤZP?

Podmienkou poskytnutia niektorých druhov sociálnych služieb (napr. opatrovateľská služba, rehabilitačné stredisko, denný stacionár, domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania) je odkázanosť osoby (dieťaťa) na daný druh sociálnej služby v rámci, ktorej sa zisťuje aj stupeň odkázanosti na pomoc inej osoby.

ODKÁZANOSŤ sa skúma na základe zhodnotenia, či je osoba (dieťa) schopné/neschopné samo vykonávať rôzne úkony, naprv rámci osobnej hygieny, stravovania a pitného režimu, vyprázdňovania močového mechúra a hrubého čreva, akú pomoc potrebuje pri celkovom kúpaní, obliekaní, vyzliekaní, zmene polohy, sedení a státí, pohybe po schodoch, po rovine, pri orientácii v prostredí, pri dodržiavaní liečebného režimu, alebo či potrebuje dohľad pri týchto úkonoch. Zoznam činností, podľa ktorých sa posudzuje odkázanosť (prelinkovať Admin náš dokument ZOZNAM ČINNOSTÍ S KTORÝMI SA POMÁHA OSOBE NA TO ODKÁZANEJ) a stupne odkázanosti (prelinkovať Admin náš dokument POSUDZOVANIE ODKÁZANOSTI NA POMOC INEJ OSOBY), ktoré sú upravené v prílohe č. 3 a č. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

POZOR! V rámci posudkovej činnosti, ak sa posudzuje dieťa s ŤZP, tak sa neprihliada na činnosti a aktivity, ktoré si nevie zabezpečiť ani dieťa bez postihnutia rovnakého veku.

Každá oblasť je hodnotená počtom bodov (0 – potrebuje pomoc pri všetkých úkonoch, 5 – potrebuje pomoc pri niektorých, 10 – nepotrebuje pomoc), ktoré sa spočítajú. Čím nižší počet bodov osoba pri hodnotení dosiahne, tým vyššia je jeho odkázanosť, resp. neschopnosť vykonávať určité úkony a činnosti.

Na základe dosiahnutých bodov je osoba zaradená do príslušného stupňa odkázanosti. Škála stupňov a rozsah pomoci v hodinách sú uvedené v tabuľke.

Stupeň odkázanosti Denný rozsah odkázanosti (hod) Počet bodov Ročný rozsah odkázanosti (hod)
I. stupeň 0 hodín 105-120 0 hodín
II. stupeň 2-4 85 – 104 60 – 120
III. stupeň 4-6 65 – 84 120 – 180
IV. stupeň 6-8 45 – 64 180 – 240
V. stupeň 8-12 25 – 44 240 – 360
VI. stupeň viac ako 12 0 – 24 Viac ako 360

KTO ZISŤUJE ODKÁZANOSŤ NA DANÚ SOCIÁLNU SLUŽBU?

Obec, ak ide o:

 • domácu opatrovateľskú službu
 • zariadenie opatrovateľskej služby
 • denný stacionár
 • odľahčovaciu služba
 • prepravnú službu
 • pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa

VÚC, ak ide o:

 • domov sociálnych služieb (DSS)
 • službu včasnej intervencie (CVI)
 • rehabilitačné stredisko
 • zariadenie podporovaného bývania
 • podporu samostatného bývania