Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa

Terénna sociálna služba pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného a pracovného života sa poskytuje rodičovi dieťaťa, ktorý z rôznych vážnych dôvodov (choroba, úraz, kúpeľná liečba, úmrtie rodiča, pôrod matky, narodenie 2-, 3-čiat) nemôže zabezpečiť starostlivosť o dieťa sám a ani za pomoci príbuzných. Dieťaťu je pomoc poskytovaná priamo v domácnosti a to pri bežných úkonoch potrebných pri starostlivosti o dieťa (vrátane hygieny, stravovania, obliekania a vyzliekania, pomoci pri príprave na školské vyučovanie, sprevádzanie dieťaťa do a zo školy) alebo pomoc a starostlivosť o domácnosť, v ktorej dieťa žije.

Tento druh sociálnej služby je možné poskytovať aj ambulantnou alebo terénnou formou aj vtedy, ak sa má zabezpečiť pomoc rodičovi dieťaťa a podporiť ho v čase, keď sa pripravuje na trh práce (napr. rodič navštevuje rekvalifikačné kurzy) alebo realizuje iné aktivity súvisiace so vstupom alebo návratom na trh práce a nemá mu kto v tomto čase zabezpečiť starostlivosť o dieťa.

V oboch prípadoch je potrebné o túto pomoc požiadať obec/mesto, v ktorej má rodič trvalý alebo prechodný pobyt. Obec je povinná poskytnúť pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa svojimi zamestnancami alebo zabezpečiť prostredníctvom neverejného poskytovateľa. Túto pomoc je možné poskytovať nepretržite najviac 30 dní.

Príslušný paragraf zo zákona nájdete TU.