DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB (DSS)

Sociálna služba sa môže poskytovať:

 • dieťaťu – potrebné poskytovať aj výchovu v DSS a vzdelávanie, ktoré sa však poskytuje mimo DSS (podľa zákona 448, § 38, ods. 4 Z. z.)
 • dospelej fyzickej osobe
 • fyzickej osobe, ktorá dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v DSS

Poskytuje sa formou týždennej pobytovej sociálnej služby alebo ambulantnou sociálnou službou fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba:

 • odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3,
 • nevidiaca, (prakticky nevidiaca) a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3.

V domove sociálnych služieb sa

a) poskytuje   

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

2. sociálne poradenstvo

3. sociálna rehabilitácia

4. ubytovanie

5. stravovanie

6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

7. osobné vybavenie

b) zabezpečuje      

1. rozvoj pracovných zručností

2. záujmová činnosť

c) utvárajú podmienky na     

1. vzdelávanie

2. úschovu cenných vecí

POZOR! Pred rozhodnutím si preverte reálne možnosti vzdelávania, výchovy, starostlivosti a stimulácií Vášho dieťaťa v konkrétnej DSS.

Informácie o poskytovaní sociálnej služby pre Vaše dieťa nájdete v § 38 zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách:

 • DSS, ktoré poskytujú službu dieťaťu, majú zo zákona povinnosť „utvárať podmienky na vzdelávanie“ (zákon o sociálnych službách § 38 ods. 2 písmeno c bod 1).
 • Ak sa v DSS poskytuje sociálna služba deťom, poskytuje sa im výchova (§ 38, ods. 3 zákona o sociálnych službách).
 • Ak má poskytovateľ sociálnej služby na to vytvorené podmienky, môže vykonávať na účel zvýšenia kvality poskytovanej sociálnej služby muzikoterapiu, arteterapiu, hipoterapiu, canisterapiu, biblioterapiu, hydroterapiu, aromaterapiu a činnostnú terapiu (§ 61, ods. 7 zákona o sociálnych službách).
 • DSS môže poskytovať aj fyzioterapiu ak má na to vytvorené podmienky.

V prípade rozhodnutia sa pre ambulantnú formu DSS:

 • Poskytnite personálu DSS, ktorý bude s Vaším dieťaťom v kontakte, čo najviac informácií a poukážte v akých oblastiach potrebuje podporiť, stimulovať a podobne.
 • Nebojte sa informovať o svojom dieťati, o spôsobe jeho vzdelávania, stimulácii priebežne, alebo aj každý deň.
 • Dohodnite sa na cieľoch, ktoré chcete dosiahnuť doma, ale aj v zariadení DSS.
 • Predkladajte svoje návrhy na základe individuálnych potrieb Vášho dieťaťa.
 • Zaujímajte sa o dianie v DSS a buďte im nápomocní, aby ste vytvorili partnerský vzťah.

Príslušný paragraf zo zákona nájdete TU.