Financie

 1. ÚRAD PRÁCE KONTAKTUJME E-MAILOM ALEBO TELEFONICKY

Ak máme podanú na ÚPSVaR žiadosť alebo povinnosť doručiť akékoľvek písomnosti, kontaktujme prideleného pracovníka vopred – e-mailom alebo telefonicky.

Ak potrebujeme informácie týkajúce sa aktivít Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, môžeme svoje otázky adresovať aj na media@upsvr.gov.sk

Aktuálne informácie o opatreniach týkajúcich sa sociálnych dávok pre rodiny a osoby s ŤZP a počas pandémie koronavírusu nájdete na stránke Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR.

 1. ZMENY PRI POSKYTOVANÍ PEŇAŽNÉHO PRÍSPEVKU

Na kompenzáciu ŤZP a rodičovský príspevok

Rodičom, ktorým počas aktuálnej situácie zanikol nárok na rodičovský príspevok, bude tento príspevok poskytovaný naďalej v sume, v akej ho dostávali doteraz, a to do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa skončí krízová situácia. Ide o rodičov opatrujúcich dieťa, ktoré dovŕšilo tri roky veku, resp. šesť rokov veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.

Pre kompenzácie ŤZP (pomoc v hmotnej núdzi a náhradné výživné), sa zavádza v čase krízy preddavkové priznávanie a vyplácanie dávok a príspevkov. A to v prípade nových žiadostí, pri ktorých nie je možné z objektívnych dôvodov overiť splnenie podmienok nároku.

V čase krízovej situácie:

 • Nevykonáva sa prehodnocovanie príjmu pri opakovaných peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP (vykoná sa v lehote 60 dní od skončenia krízovej situácie)
 • Nevyžaduje sa overenie podpisu na vyhlásení o majetku na účel poskytovania peňažného príspevku na kompenzáciu ŤZP
 • Vykonáva sa posudková činnosť za účasti fyzickej osoby s ŤZP, len v odôvodnených prípadoch, a len v nevyhnutnom rozsahu

Do skončenia krízovej situácie neplynie lehota:

 • na kúpu pomôcky, úpravu pomôcky, absolvovanie výcviku používania pomôcky, opravu pomôcky, kúpu zdvíhacieho zariadenia, kúpu osobného motorového vozidla, úpravu osobného motorového vozidla, úpravu bytu, úpravu rodinného domu a úpravu garáže;
 • na splnenie podmienky podstatnej pre nárok na peňažný príspevok na kompenzáciu;
 • na vyúčtovanie peňažného príspevku na úpravu bytu, úpravu rodinného domu a úpravu garáže;
 • na vypracovanie komplexného posudku a vyhotovenie rozhodnutia, ak podkladom rozhodnutia je tento komplexný posudok, vypracovanie lekárskeho posudku a vyhotovenie rozhodnutia, ak podkladom rozhodnutia je tento lekársky posudok;
 • na opätovné posúdenie rozsahu osobnej asistencie;
 • na posúdenie potreby osobitnej starostlivosti;
 • na oznámenie skutočností rozhodujúcich pre nárok na peňažný príspevok na kompenzáciu, preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom a na parkovací preukaz pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím;

Viac informácii nájdete v Nariadení vlády č. 102/2020 Z. z.

 1. SME VO FINANČNEJ TIESNI

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytuje v čase trvania mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu humanitárnu pomoc aj pre fyzické osoby v krízovej životnej situácii alebo v mimoriadne nepriaznivej sociálnej situácii v sume do 1 800 eur.

POZOR ZMENA !!!! Žiadateľ predkladá vyplnenú a podpísanú žiadosť úradu práce soc. vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode má pobyt (nie ministerstvu)!!! Viac podrobných informácii o SOS dotácii nájdete na webstránke Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny.

Rodiny s deťmi, ktoré sa ocitli vo finančnej tiesni pre chorobu (onkologické ochorenie rodiča alebo dieťaťa, či iná zákerná choroba – cystická fibróza, chronické zlyhanie obličiek, svalová dystrofia Duchenne, Downov syndróm, detská mozgová obrna, pooperačné a poúrazové stavy detí s trvalými následkami vyžadujúcimi nepretržitú opateru jedného z rodičov), môžu požiadať o pravidelnú finančnú pomoc organizácie, napríklad Dobrý anjel.