Financie

 1. FINANČNÁ POMOC PRE RODINY DETÍ SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM PROSTREDNÍCTVOM 2% Z DANÍ

Jednou z možností  zabezpečenia si finančných prostriedkov pre deti so zdravotným znevýhodnením  potrebných napr. : na rehabilitácie,  nákup zdravotných pomôcok, rehabilitačné pobyty, terapie, a rôzne iné potreby týchto detí   je zbieranie finančných prostriedkov z 2% z daní. 

Zbierať takto financie si môžete prostredníctvom občianskych združení . Občianske združenia, ktoré ponúkajú túto možnosť zbierania 2% pre vaše dieťa nájdete na: https://www.usmevpredruhych.sk/zbierajte-si-2

Vami vybraté občianske združenie kontaktujte emailom alebo telefonicky. Všetky potrebné informácie vám už podá dané občianske združenie, cez ktoré si budete zbierať 2% pre vaše dieťa. Nezabudnite na dôležité termíny, ktoré sa týkajú 2% z daní. Nájdete ich na weboch  konkrétnych občianskych združení.

2. FINANČNÁ POMOC PRE RODINY DETÍ SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM PROSTREDNÍCTVOM FONDOV A NADÁCIÍ

Na Slovensku rodiny detí so zdravotným znevýhodnením sa často ocitajú vo finančnej tiesni z dôvodu zabezpečenia potrebných a často nevyhnutných nákladov  súvisiacich či už s liečbou, starostlivosťou, vzdelaním alebo rehabilitáciou svojho dieťa.

Ak aj vašu rodinu zasiahli nepredvídané výdavky v takom prípade neváhajte a oslovte niektorú nadáciu alebo fond o pomoc. Vieme, že pre mnohých rodičov je takáto forma  riešenia ich finančných situácie veľmi citlivá a frustrujúca ale neobávajte sa požiadať o pomoc pre vaše dieťa.

Pozrite si ponuku fondov a nadácií  : https://www.usmevpredruhych.sk/poradenstvo

3. ÚRAD PRÁCE KONTAKTUJME E-MAILOM ALEBO TELEFONICKY

Ak máme podanú na ÚPSVaR žiadosť alebo povinnosť doručiť akékoľvek písomnosti, kontaktujme prideleného pracovníka vopred – e-mailom alebo telefonicky.

Ak potrebujeme informácie týkajúce sa aktivít Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, môžeme svoje otázky adresovať aj na media@upsvr.gov.sk

Aktuálne informácie o opatreniach týkajúcich sa sociálnych dávok pre rodiny a osoby s ŤZP a počas pandémie koronavírusu nájdete na stránke Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR.

4. ZMENY PRI POSKYTOVANÍ PEŇAŽNÉHO PRÍSPEVKU

Na kompenzáciu ŤZP a rodičovský príspevok

Rodičom, ktorým počas aktuálnej situácie zanikol nárok na rodičovský príspevok, bude tento príspevok poskytovaný naďalej v sume, v akej ho dostávali doteraz, a to do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa skončí krízová situácia. Ide o rodičov opatrujúcich dieťa, ktoré dovŕšilo tri roky veku, resp. šesť rokov veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.

Pre kompenzácie ŤZP (pomoc v hmotnej núdzi a náhradné výživné), sa zavádza v čase krízy preddavkové priznávanie a vyplácanie dávok a príspevkov. A to v prípade nových žiadostí, pri ktorých nie je možné z objektívnych dôvodov overiť splnenie podmienok nároku.

V čase krízovej situácie:

 • Nevykonáva sa prehodnocovanie príjmu pri opakovaných peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP (vykoná sa v lehote 60 dní od skončenia krízovej situácie)
 • Nevyžaduje sa overenie podpisu na vyhlásení o majetku na účel poskytovania peňažného príspevku na kompenzáciu ŤZP
 • Vykonáva sa posudková činnosť za účasti fyzickej osoby s ŤZP, len v odôvodnených prípadoch, a len v nevyhnutnom rozsahu

Do skončenia krízovej situácie neplynie lehota:

 • na kúpu pomôcky, úpravu pomôcky, absolvovanie výcviku používania pomôcky, opravu pomôcky, kúpu zdvíhacieho zariadenia, kúpu osobného motorového vozidla, úpravu osobného motorového vozidla, úpravu bytu, úpravu rodinného domu a úpravu garáže;
 • na splnenie podmienky podstatnej pre nárok na peňažný príspevok na kompenzáciu;
 • na vyúčtovanie peňažného príspevku na úpravu bytu, úpravu rodinného domu a úpravu garáže;
 • na vypracovanie komplexného posudku a vyhotovenie rozhodnutia, ak podkladom rozhodnutia je tento komplexný posudok, vypracovanie lekárskeho posudku a vyhotovenie rozhodnutia, ak podkladom rozhodnutia je tento lekársky posudok;
 • na opätovné posúdenie rozsahu osobnej asistencie;
 • na posúdenie potreby osobitnej starostlivosti;
 • na oznámenie skutočností rozhodujúcich pre nárok na peňažný príspevok na kompenzáciu, preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom a na parkovací preukaz pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím;

Viac informácii nájdete v Nariadení vlády č. 102/2020 Z. z.

5. SME VO FINANČNEJ TIESNI

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytuje v čase trvania mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu humanitárnu pomoc aj pre fyzické osoby v krízovej životnej situácii alebo v mimoriadne nepriaznivej sociálnej situácii v sume do 1 800 eur.

POZOR ZMENA !!!! Žiadateľ predkladá vyplnenú a podpísanú žiadosť úradu práce soc. vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode má pobyt (nie ministerstvu)!!! Viac podrobných informácii o SOS dotácii nájdete na webstránke Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny.

Rodiny s deťmi, ktoré sa ocitli vo finančnej tiesni pre chorobu (onkologické ochorenie rodiča alebo dieťaťa, či iná zákerná choroba – cystická fibróza, chronické zlyhanie obličiek, svalová dystrofia Duchenne, Downov syndróm, detská mozgová obrna, pooperačné a poúrazové stavy detí s trvalými následkami vyžadujúcimi nepretržitú opateru jedného z rodičov), môžu požiadať o pravidelnú finančnú pomoc organizácie, napríklad Dobrý anjel.