Všeobecná zdravotná starostlivosť pre deti odídencov z Ukrajiny

Od 1.1.2023 majú deti z Ukrajiny s dočasným útočiskom prístup k zdravotnej starostlivosti v plnom rozsahu tak, ako slovenské deti (od 0 do 18 rokov +364 dni). Táto zdravotná starostlivosť sa týka aj detí z Ukrajiny so zdravotným znevýhodnením a pokrýva tiež odborné vyšetrenia, lieky, dietetické potraviny, zdravotné pomôcky a liečenia pre deti z Ukrajiny do rovnakej výšky, ako verejné zdravotné poistenie pre slovenské deti. Odborné vyšetrenia bez poplatku je možné využIť len na základe odporúčania pediatra. Zdravotnícke pomôcky, terapie a liečenia môžu byť taktiež žiadané len na základe odporúčania odborného lekára. Špecializované lieky a niektoré pomôcky (napr. plienky) Vám ale môže predpísať aj pediater.

Aktuálny rozsah zdravotnej starostlivosti pre odídencov, vrátane rozsahu preplácania zdravotníckych pomôcok (v slovenčine): https://health.gov.sk/?urcenie-rozsahu-potrebnej-zdravotnej-starostlivosti

V praxi sa môže stať, že poskytovateľ (lekár, fyzioterapeut, klinický logopéd a iní odborníci) odmietne poskytnúť zdravotnú starostlivosť Vášmu dieťaťu z dôvodu nedostatku kapacít, alebo od Vás bude žiadať poplatok za službu, ktorú by však mala hradiť zdravotná poisťovňa. V zmysle § 79 ods. 1 písm. g) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

,,1) Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je povinný, ak v odseku 3 nie je ustanovené inak, g) umiestniť na prístupnom a viditeľnom mieste cenník45a) všetkých zdravotných výkonov, ktoré poskytuje poskytovateľ; za prístupné a viditeľné miesto sa považuje vyvesenie cenníka vo vstupných priestoroch, priestoroch čakárne alebo iných verejne prístupných priestoroch zdravotníckeho zariadenia a uverejnenie na webovom sídle poskytovateľa, ak ho má zriadené.“

Nižšie uvedené odkazy Vám môžu pomôcť overiť si aktuálnu výšku pokrytia zdravotnej starostlivosti pre Vaše dieťa ako aj nájsť dostupnú zdravotnú starostlivosť vo Vašom okolí. Uvedené telefonické infolinky Vám poskytnú poradenskú podporu aj v ukrajinčine.

Aktuálne informácie o zdravotnej starostlivosti na Slovensku pre občanov Ukrajiny so štatútom odídenca

Linka zdravia pre Ukrajinu – Operátori poskytujú orientáciu v slovenskom zdravotnom systéme alebo rýchlu zdravotnú konzultáciu. V ukrajinčine, denne od 9:00 do 17:00 na tel. čísle: +421 2 21 025 075 alebo na: https://lp.diagnose.me/sk/partner/ua

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky: https://health.gov.sk/?pomoc-ukrajine

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VŠZP): https://www.vszp.sk/ukrajina/
Infolinka VŠZP (v ukrajinčine): 0850 003 003, e-mail: infolinka@vszp.sk

InkluLINKA Platformy rodín – Platforma rodín prevádzkuje InkluLINKU, telefonickú linku podpory pre rodiny detí so zdravotným znevýhodnením. Laický poradca – rodič – Vám ponúkne pomoc vo forme vypočutia, rady a konkrétnych riešení situácií, ktoré sa Vás bezprostredne dotýkajú. Ak bude potrebná konzultácia s odborníkom, odporučí Vám, kam sa môžete obrátiť.

Pondelok – piatok, od 9:00–12:00 na tel. číslach: +421 948 991 444 (SK) a +421 911 387 733 (UA) alebo e-mailom na: inklulinka@platformarodin.sk

Equita
Poskytovanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti deťom zo zdravotným znevýhodnením sa vykonáva poskytovaním zdravotných výkonov a zabezpečovaním zdravotníckych pomôcok aj prostredníctvom mobilných tímov s licenciou na výkon samostatnej zdravotníckej praxe.
Helpline/WhatsApp v ukrajinčine na tel. čísle: +421 948 339 647 alebo +421 940 850 405, info@equita.sk. Viac informácií tu.

Ďalšie užitočné informácie: https://www.ukraineslovakia.sk/sk/healthcare/

Zdravotná starostlivosť pre deti z Ukrajiny

BRATISLAVA:

Ambulantná pohotovostná služba pre deti

ŽILINA

Fakultná nemocnica s poliklinikou – Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast do veku 19 rokov. Ambulancia poskytuje základné vyšetrenie, predpis liekov, usmernenie a odoslanie na ďalšie vyšetrenia, Hlavná budova polikliniky, 1.poschodie vľavo (pavilón H), ul. Vojtecha Spanyola 43, Žilina