Starostlivosť pre deti do 7 rokov

ALTERNATÍVA – Centrum nezávislého života

Podpora rodiny včas a na mieste, keď to potrebujú, kedykoľvek od narodenia dieťaťa s rôznym zdravotným znevýhodnením. Návšteva rodiny v ich prirodzenom prostredí a zároveň nás po dohode rodina môže aj sama navštíviť. Podporujeme rozvoj dieťaťa najlepším možným spôsobom a s ohľadom na jeho schopnosti a zručnosti.

E-mail: vcasnaintervencia@cvilucenec.sk

Adresa: Ul. Jókaiho 101/1, 984 01 Lučenec

Telefón: +421 948 250 834

http://www.cvilucenec.sk/?page_id=112

https://alternativacentrum.sk/

ATHÉNA o. z.

Komplexná stimulácia vývinu dieťaťa, identifikácia vývinovej úrovne dieťaťa, poskytovanie informácií o vývine a potrebách dieťaťa v závislosti od veku, typu a stupňa postihnutia, stimulácia vývinu v oblasti mobility, vnímania, komunikácie, adaptívneho správania a hry; návrh alternatívnych komunikačných stratégií; prispôsobenie sa prostrediu; odporúčanie a dizajn zariadení a hračiek s ohľadom na individuálne potreby dieťaťa; posilňovanie silných stránok detí a rešpektovanie ich limitov; podpora interakcie rodič-dieťa; zapájanie detí do každodenného života ich rodín.

Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Klenovičová

E-mail: klenovicova.vihnusta@gmail.com

Adresa: Klokočova 741, 98101 Hnúšťa, Banskobystrický kraj

Telefón: +421 915 950 591

www.svihnusta.sk

Centrá včasnej intervencie

Služba včasnej intervencie je bezplatná sociálna služba (podľa Zákona č. 448/2008 Z.z.), ktorá sa poskytuje dieťaťu od narodenia do siedmich rokov jeho veku, ak je jeho vývin rizikový, alebo ohrozený z dôvodu zdravotného znevýhodnenia a rodine tohto dieťaťa.

Transdisciplinárny tím (sociálny pracovník, psychológ, ergoterapeut, pediater, fyzioterapeut) poskytuje služby deťom s zisteným oneskorením vo vývine alebo deťom s zisteným vývinovým postihnutím. Všetky služby sú orientované na rodinu, poskytujú sa väčšinou v prirodzenom prostredí dieťaťa a rodiny – domácom a inom komunitnom prostredí.

Pre kompletný zoznam Centier včasnej intervencie navštívte: http://www.cvislovensko.sk/

Centrum včasnej intervencie MISERICORDIA

Poskytujeme sociálnu službu priamo v rodine, alebo ambulantnou formou v priestoroch organizácie. Prispôsobujeme sa prirodzenému prostrediu rodiny. Pri poskytovaní sociálnej služby sprostredkúvame podporu rodiny, podporné a rozvojové aktivity zamerané na rozvoj pohybu, reči, komunikácie, výchovné poradenstvo. Poskytujeme základné a špecializované sociálne poradenstvo.  Ponúkame prednášky, vzdelávanie rodičov a odbornej verejnosti.  Rehabilitáciu. Vytváranie náhradného prostredia na komunitnú a sociálnu rehabilitáciu pre odídencov z Ukrajiny.

Ambulantná forma služby poskytovaná na adrese : Nálepkova 1190/7, Brezno

Kontaktná osoba: JUDr. Mgr. Tatiana Štulrajterová

E-mail: tatiana.stulrajterova@gmail.com, misericordia@misericordia.sk

Adresa: Strakovo 733/6, 976 52 Čierny Balog

Tel.: +421 905 255 735, +421 910 777 194

www.misericordia.sk

Raná starostlivosť

Centrum včasnej intervencie pre rodiny s deťmi so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením.

Tbiliská 6, 831 06 Bratislava – Rača, tel: +421 908 626 001, www.ranastarostlivost.sk