Terapie a liečenia

Od 1.1.2023 majú deti z Ukrajiny s dočasným útočiskom prístup k zdravotnej starostlivosti v plnom rozsahu tak, ako slovenské deti (od 0-18 rokov vrátane). Táto zdravotná starostlivosť sa týka aj detí z Ukrajiny so zdravotným znevýhodnením a pokrýva tiež odborné vyšetrenia, vybrané terapie a liečenia pre deti z Ukrajiny, ktoré sú uhrádzané z prostriedkov verejného poistenia do rovnakej výšky ako pre slovenské deti. Špecializované vyšetrenia a špecializovanú liečbu ako aj na ďalšie poskytovanie (špecializovanej) zdravotnej starostlivosti bez poplatku je možné využiť len na základe odporúčania lekára s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore podľa osobitného predpisu47).

Pre aktuálne informácie o možnostiach poskytovania zdravotnej starostlivosti pre deti z Ukrajiny so štatútom odídenca hradených z prostriedkov verejného zdravotného poistenia sa môžete obrátiť na:

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VŠZP): https://www.vszp.sk/ukrajina/
Infolinka VŠZP (v ukrajinčine) na tel. čísle: 0850 003 003, e-mail: infolinka@vszp.sk

Linka zdravia pre Ukrajinu – Operátori poskytujú orientáciu v slovenskom zdravotnom systéme alebo rýchlu zdravotnú konzultáciu. V ukrajinčine, denne od 9:00 do 17:00 na tel. čísle: +421 2 21 025 075 alebo na: https://lp.diagnose.me/sk/partner/ua

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky: https://health.gov.sk/?pomoc-ukrajine

Aktuálny rozsah zdravotnej starostlivosti pre odídencov, vrátane rozsahu preplácania zdravotníckych pomôcok (v slovenčine): https://health.gov.sk/?urcenie-rozsahu-potrebnej-zdravotnej-starostlivosti

InkluLINKA Platformy rodín – Platforma rodín prevádzkuje InkluLINKU, telefonickú linku podpory pre rodiny detí so zdravotným znevýhodnením. Laický poradca – rodič – Vám ponúkne pomoc vo forme vypočutia, rady a konkrétnych riešení situácií, ktoré sa Vás bezprostredne dotýkajú. Ak bude potrebná konzultácia s odborníkom, odporučí Vám, kam sa môžete obrátiť.

Pondelok – piatok, od 9:00–12:00 na tel. čísle: +421 948 991 444 (SK) a +421 911 387 733 (UA) alebo e-mailom na: inklulinka@platformarodin.sk

Vybrané zariadenia poskytujúce terapeutické služby pre deti so zdravotným znevýhodnením z Ukrajiny na Slovensku

Pre zariadenia poskytujúce ranú starostlivosť a špecializované terapeutické služby pre deti do 7 rokov, navštívte našu rubriku Pre deti do 7 rokov.

BRATISLAVA:

Autistické centrum Andreas, n.o.

Mimovládna organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, založená v roku 2001 za účelom poskytovania všeobecne-prospešných služieb v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti výhradne u populácie s autistickým syndrómom.

Centrum poskytuje svoje služby vykonávaním sociálnej prevencie, poskytovaním sociálneho poradenstva, vzdelávaním v špeciálnej základnej škole s materskou školou, a organizuje školiace aktivity pre odborníkov.

Kontakt: nakladalova@andreas.sk, tel. číslo: +421 2 544 10 907

https://www.facebook.com/autisticke.centrum.andreas
https://www.andreas.sk

Vzdelávacie centrum ASD VISION

Zameriava sa na mládež, deti a dospelých s Aspergerovým syndrómom, autizmom, postihnutím zraku, napr. Norrie a Stargardt’s disease. Komplexná príprava do MŠ a ZŠ s prevenciou porúch učenia a rozvojom sociálno-komunikačných zručností (aj s odloženou školskou dochádzkou), príprava na povolanie, a sprevádzanie pri nástupe do zamestnania pre ľudí s postihnutím.

Kontakt: +421 903 035 826, e-mail: poradna.asdvision@gmail.com

https://www.facebook.com/centrumasdvision

Denné centrum Gardenia Bratislava     

Centrum poskytujúce pod jednou strechou komplexnú terapeutickú starostlivosť pre deti so zdravotným znevýhodnením a ich rodiny. Ponúka špeciálno-pedagogickú intervenciu, rehabilitácie, masáže, oxygenoterapiu, terapiu svetlom, arteterapiu, Tomatis terapiu, individuálne plávanie, kraniosakrálnu terapiu, psychologickú intervenciu a konzultácie k neverbálnej forme komunikácie s logopédom.                                                                                                          

Bardošova 26, Bratislava  

Tel.: +421 950 589 189, e-mail: info@cdkl5.sk                

https://www.facebook.com/centrumGardenia

TRNAVSKÝ KRAJ:

AXIS International Rehabilitation Center- Piešťany

Tím AXIS International Rehabiltation Center si stanovil pred sebou cieľ, urobiť pre pacienta a jeho rodinu maximum. Ich práca však ani zďaleka nekončí pri rehabilitácii. Okrem rozvoja pohybových, rečových a kognitívnych schopností pacienta je pre nich veľmi dôležité podporovať socializáciu, motivovať, dodávať sebavedomie a novú energiu do života.

V súvislosti so situáciou na Ukrajine a príchodom jej obyvateľov na Slovensko, príjme rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím, ktoré utekajú pred vojnou.

Koordinátor: Roman Bas 

e-mail: bas@axis-medical.eu

https://www.facebook.com/axisinterrehabcentereu/

https://www.axis-medical.eu

Rehabilitačné centrum Natália- Hlohovec

Komplexná a odborná starostlivosť pre deti trpiace detskou mozgovou obrnou (ambulantné terapie, rTMS terapia, Bobath koncept, TheraSuit metóda, špeciálna pedagogika).

https://www.centrumnatalia.sk/
+421 905 960 856

centrum@pomocdruhemu.sk

Denné Centrum „JA SÁM“- Hlohovec

Občianske združenie Ja sám poskytuje podporu zdravotne znevýhodneným osobám a ich rodinám, zabezpečovaním programov na rehabilitácie, doplnkových terapií a pomôcok, poradenstva, a iných. Centrum poskytuje rôzne formy terapie pre deti so zdravotným znevýhodnením (Bobath, Neurosensorická stimulácia TOMATIS®, Vojtova metóda, fototerapia, masáže, Hyperbarická oxygenoterapia (HBO), kineziotaping, atď.).

https://ozjasam.sk/#o-nas

+421 918 989 953

ozjasam@gmail.com

BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ:

Regionálne centrum autizmu SYMBIA

Stredisko Domov sociálnych služieb SYMBIA sleduje v rámci svojej činnosti cieľ umožniť deťom a dospelým so zdravotným postihnutím žiť čo najviac samostatný a plnohodnotný život a poskytnúť im primeranú a nevyhnutnú mieru podpory. Regionálne centrum autizmu vo Zvolene na adrese: ddadsszv@gmail.com poskytne poradenstvo, vstupnú konzultáciu a terapie v rámci svojich kapacít a tiež zabezpečí terénnu sociálnu službu v rámci Banskobystrického kraja. Viac informácií na: https://www.symbia.sk