Škola

Môžu deti so zdravotným znevýhodnením z Ukrajiny chodiť do školy na Slovensku?

Všetky deti na Slovensku majú nárok na bezplatné vzdelávanie, vrátane detí so zdravotným znevýhodnením. Pre deti odídencov z Ukrajiny na Slovensku nie je školská dochádzka povinná, no zákonní zástupcovia môžu požiadať o zápis svojho dieťaťa do školy (bežnej alebo špeciálnej) podľa svojho výberu (viď proces zaraďovania nižšie). Miesto v škole žiakovi pridelí riaditeľ školy v závislosti od aktuálnych kapacít školy a od formy znevýhodnenia dieťaťa. Nasledujúci článok Vám taktiež predstaví možnosti podpory pri vzdelávaní detí so zdravotným znevýhodnením z Ukrajiny.

Aký je proces zaraďovania detí so zdravotným znevýhodnením z Ukrajiny do škôlok a škôl na Slovensku?

Pre umiestnenie vášho dieťaťa do škôlky („materskej školy“) alebo školy je potrebné:

 • Mať doklad o tom, že ste požiadali o dočasné útočisko alebo azyl pre Vaše dieťa
 • Osloviť riaditeľstvo materskej, základnej alebo strednej školy, o ktorú máte záujem, a zistiť, či má škola kapacitu prijať Vaše dieťa
 • Podať písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do danej školy
 • K prihláške priložiť dokumenty žiadané školou (napríklad kópiu pasu dieťaťa, očkovací preukaz, atď.), ako aj správy z odborných vyšetrení (lekárske, psychologické, špeciálno-pedagogické, a iné). Ak nemáte odborné správy, škola Vám môže zabezpečiť asistenciu prostredníctvom zariadenia poradenstva a prevencie* (viď informácie nižšie).

Pri komunikácii so školou si pripravte nasledujúce informácie:

 • Akým spôsobom bolo dieťa vzdelávané na Ukrajine? (napr. v bežnej/špeciálnej škole)
 • Aké úpravy vzdelávania malo dieťa v zariadení, ktoré navštevovalo?
 • Ako sa darilo dieťaťu v škole na Ukrajine?

Riaditeľ školy zabezpečí:

 • Prítomnosť školského špeciálneho pedagóga alebo odborného zamestnanca pri zápise dieťaťa, podľa možnosti školy
 • Spoluprácu so zariadením poradenstva a prevencie*, ktoré prípadne poskytne odbornú diagnostiku a dodatočné činnosti pre Vaše dieťa.

* Zariadenia poradenstva a prevencie sú „štátne“ (služby poskytuje bezplatne) alebo „súkromné“ (služby poskytuje za úhradu podľa cenníka) inštitúcie. Ich úlohou je poskytovať diagnostiku, terapie, rehabilitácie a ďalšie odborné činnosti pre deti. Podporu v nich poskytujú napr. psychológ, špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg, logopéd.

Zoznam všetkých škôlok a škôl na Slovensku: Zoznam škôlok na Slovensku

Zoznam škôlok a špeciálnych tried v škôlkach: Zoznam škôlok a špeciálnych tried

Zoznam základných škôl: Zoznam ZŠ

Zoznam špeciálnych základných škôl a špeciálnych tried pri základných školách: Zoznam špeciálnych ZŠ

Zoznam stredných škôl vrátane špeciálnych stredných škôl: Zoznam stredných škôl

Prehľad aktuálnych kapacít škôlok a škôl: https://ukrajina.minedu.sk/najst-skolu/

Termín zápisu do škôl:

Dieťa môže byť zapísané do školy v priebehu roka podľa potreby rodiča/zákonného zástupcu. Ak ide o nástup do školy na začiatku nového školského roka, zápis sa bežne deje v mesiacoch marec-máj predchádzajúceho školského roka.

Presné termíny zápisu zverejňujú školy a/alebo mestské úrady v príslušnom obvode školy.

Môže škola moje dieťa odmietnuť?

Riaditeľ môže odmietnuť prijať/zaradiť dieťa do školy, a to z dôvodu nedostatočnej kapacity. V tomto prípade je nutné vyžiadať si písomné stanovisko od riaditeľa školy, a obrátiť sa s ním na koordinátorov NIVaM, ktorí vám v spolupráci s Regionálnym úradom školskej správy pomôžu nájsť náhradné riešenie.

Kam sa môžem obrátiť, ak potrebujem podporu pri zápise a vzdelávaní môjho dieťaťa v škole na Slovensku?

Vieme, že v praxi môže byť vzdelávanie dieťaťa so zdravotným znevýhodnením náročné, a to o to viac, keď sa rodina ocitne v novom prostredí.

Existuje však viacero nástrojov, ktoré môžu tento proces rodinám z Ukrajiny a ich deťom uľahčiť.

Poradenstvo regionálnych koordinátorov Národného inštitútu vzdelávania a mládeže.

Koordinátori v ôsmych krajských mestách Slovenska pracujú s ukrajinskými rodinami a školskými inštitúciami, aby individuálnym deťom z Ukrajiny uľahčili zápis a začlenenie v slovenských škôlkach a školách (zabezpečenie tlmočenia, psychológov, atď.). Zoznam a kontakty koordinátorov nájdete tu.

Centrá poradenstva a prevencie (CPP):

Poskytuje služby najmä v oblasti ich osobnostného, vzdelávacieho a kariérneho rozvoja deťom (bez zdravotného znevýhodnenia ale aj so zdravotným znevýhodnením), ich rodičom, učiteľom a odborníkom, ktorí sa podieľajú na ich vzdelávaní.

Existujú dva druhy týchto zariadení:

Špecializované centrum poradenstva a prevencie (ŠCPP):

Poskytuje služby deťom so zdravotným znevýhodnením, ich rodičom, učiteľom a odborníkom, ktorí sa podieľajú na ich vzdelávaní.

Špecializujú sa na zdravotné znevýhodnenie napr. na zrakové, sluchové, intelektuálne (mentálne) znevýhodnenie, telesné znevýhodnenie, poruchy autistického spektra, narušenú komunikačnú schopnosť.

Niektoré špecializované centrá sa zameriavajú na deti do siedmeho veku veku, ktoré majú zdravotné znevýhodnenie alebo majú rizikový vývin, zatiaľ bez stanovenia diagnózy.

Ak si nie ste istí, ktorá štátna (bezplatná) poradňa (ŠCPP alebo CPP) poskytne Vám a Vášmu dieťaťu svoje služby a podporu, alebo ak máte problém s dostupnosťou ich služieb, obráťte sa na príslušný Regionálny úrad školskej správy vo Vašom kraji alebo na poradenské služby uvedené nižšie.

Podporné opatrenia

Aj deti z Ukrajiny majú nárok na rôzne formy podpory pri vzdelávaní prostredníctvom systému podporných opatrení.

Podporné opatrenia môžu mať rôznu formu, napr. poskytovania kurzu slovenčiny, úpravy cieľov, metód, foriem a prístupov vo výchove a vzdelávaní, podpora asistenta v triede.

Možnosť uplatnenia konkrétnych podporných opatrení vychádza z posúdenia potrieb dieťaťa alebo žiaka a určenia rozsahu podpory, ktorú dieťa alebo žiak potrebuje na rozvinutie svojho potenciálu. Posúdenie niektorých potrieb robia priamo učitelia alebo odborní zamestnanci školy (napr. školský psychológ alebo školský špeciálny pedagóg) a na niektoré je nevyhnutné vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie (ŠCCP alebo CPP).

Viac informácií nájdete na stránke ministerstva školstva. Taktiež viac informácií Vám poskytne škôlka, škola alebo kontaktujte regionálnych koordinátorov NIVAM.

Poradenstvo Platformy rodín

InkluLINKA

Platforma rodín prevádzkuje InkluLINKU, telefonickú linku podpory pre rodiny detí so zdravotným znevýhodnením. Laický poradca- rodič- Vám ponúkne pomoc vo forme vypočutia, rady a konkrétnych riešení situácií, ktoré sa Vás bezprostredne dotýkajú. Ak bude potrebná konzultácia s odborníkom, odporučí Vám, kam sa môžete obrátiť.

InkluLINKA je k dispozícii v pondelok – piatok, od 9:00 hod. – 12:00 hod. na tel. čísle: +421 948 991 444 (SK) a +421 911 387 733 (UA) alebo e-mailom na inklulinka@platformarodin.sk. Hovor nenahrávame, ani z neho nevyhotovujeme záznamy.

InkluLINKA je prevádzková s finančnou podporou UNICEF.

Laické poradenstvo – rodič rodičovi.

Viac informácií o individuálnych rodinných poradcoch nájdete tu: https://www.platformarodin.sk/poradenstvo/laicke-poradenstvo/

 • V prípade právnych otázok týkajúcich sa vzdelávania Vášho dieťaťa so zdravotným znevýhodnením sa môžete bezplatne obrátiť na:
 • Liga za ľudské práva, kontakt ukrajina@hrl.sk alebo telefonicky na informačnej linke pre ľudí z Ukrajiny, tel. č. 0800 222 350
 • Centrum právnej pomoci, https://www.centrumpravnejpomoci.sk/, tel. č. 0650 105 100 (po-pia 8:00-17:00)

Dištančné vzdelávanie dieťaťa na Slovensku v ukrajinskom školskom systéme

Mnohí rodičia z Ukrajiny si želajú pokračovať vo vzdelávaní svojich detí v ukrajinských školách cez online vyučovanie.
V tomto prípade je potrebné spojiť sa so školu na Ukrajine, ktorú dieťa navštevovalo, ak táto organizuje dištančné vzdelávanie. V prípade maturantov, ktorí v rámci ukrajinského vzdelávacieho systému tento rok končia štúdium na strednej škole a majú záujem o získanie ukrajinskej maturity, je potrebné, aby sa zákonný zástupca spojil so školou na Ukrajine.

Existuje tiež možnosť zápisu dieťaťa do online školy SchoolToGo (1-11. ročník), uznávanou ukrajinským a slovenským ministerstvom školstva: https://schooltogo.online/en/

Viac všeobecných informácií o vzdelávaní detí z Ukrajiny na Slovensku:

https://www.ukrajina.minedu.sk/