Porucha autistického spektra (PAS)

BRATISLAVSKÝ KRAJ:

Autistické centrum Andreas, n.o.

Mimovládna organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, založená v roku 2001 za účelom poskytovania všeobecne-prospešných služieb v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti výhradne u populácie s autistickým syndrómom.

Centrum poskytuje svoje služby vykonávaním sociálnej prevencie, poskytovaním sociálneho poradenstva, vzdelávaním v špeciálnej základnej škole s materskou školou, a organizuje školiace aktivity pre odborníkov.

Kontakt: nakladalova@andreas.sk, tel. číslo: +421 2 544 10 907

https://www.facebook.com/autisticke.centrum.andreas

Vzdelávacie centrum ASD VISION

Zameriava sa na mládež, deti a dospelých s Aspergerovým syndrómom, autizmom, postihnutím zraku, napr. Norrie a Stargardt’s disease. Komplexná príprava do MŠ a ZŠ s prevenciou porúch učenia a rozvojom sociálno-komunikačných zručností (aj s odloženou školskou dochádzkou), príprava na povolanie, a sprevádzanie pri nástupe do zamestnania pre ľudí s postihnutím.

Kontakt: +421 903 035 826, e-mail: poradna.asdvision@gmail.com

https://www.facebook.com/centrumasdvision

BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ:

Regionálne centrum autizmu SYMBIA

Stredisko Domov sociálnych služieb SYMBIA sleduje v rámci svojej činnosti cieľ umožniť deťom a dospelým so zdravotným postihnutím žiť čo najviac samostatný a plnohodnotný život a poskytnúť im primeranú a nevyhnutnú mieru podpory. Regionálne centrum autizmu vo Zvolene na adrese: ddadsszv@gmail.com poskytne poradenstvo, vstupnú konzultáciu a terapie v rámci svojich kapacít a tiež zabezpečí terénnu sociálnu službu v rámci Banskobystrického kraja. Viac informácií na: https://www.symbia.sk