Zdravotnícke pomôcky

Od 1.1.2023 majú deti z Ukrajiny s dočasným útočiskom prístup k zdravotnej starostlivosti v plnom rozsahu tak, ako slovenské deti (od 0-18 rokov vrátane). Táto zdravotná starostlivosť sa týka aj detí z Ukrajiny so zdravotným znevýhodnením a pokrýva tiež vybrané zdravotnícke pomôcky pre deti z Ukrajiny do rovnakej výšky, ako verejné zdravotné poistenie pre slovenské deti. Zdravotnícke pomôcky čiastočne alebo plne uhrádzané z prostriedkov verejného zdravotného poistenia je možné získať len na základe odporúčania lekára s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore podľa osobitného predpisu47).

Pre aktuálne informácie o možnostiach poskytovania zdravotnej starostlivosti pre deti z Ukrajiny so štatútom odídenca hradených verejným zdravotným poistením sa môžete obrátiť na:

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VŠZP): https://www.vszp.sk/ukrajina/
Infolinka VŠZP (v ukrajinčine) na tel. čísle: 0850 003 003, e-mail: infolinka@vszp.sk

Linka zdravia pre Ukrajinu – Operátori poskytujú orientáciu v slovenskom zdravotnom systéme alebo rýchlu zdravotnú konzultáciu. V ukrajinčine, denne od 9:00 do 17:00 na tel. čísle: +421 2 21 025 075 alebo na: https://www.ua.diagnose.me/diagnoseme/uk/

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky: https://health.gov.sk/?pomoc-ukrajine
Aktuálny rozsah zdravotnej starostlivosti pre odídencov, vrátane rozsahu preplácania zdravotníckych pomôcok (v slovenčine): https://health.gov.sk/?urcenie-rozsahu-potrebnej-zdravotnej-starostlivosti

InkluLINKA Platformy rodín – Platforma rodín prevádzkuje InkluLINKU, telefonickú linku podpory pre rodiny detí so zdravotným znevýhodnením. Laický poradca – rodič Vám ponúkne pomoc vo forme vypočutia, rady a konkrétnych riešení situácií, ktoré sa Vás bezprostredne dotýkajú. Ak bude potrebná konzultácia s odborníkom, odporučí Vám, kam sa môžete obrátiť.

Pondelok – piatok, od 9:00–12:00 na tel. čísle: +421 948 991 444 (SK) a +421 911 387 733 (UA) alebo e-mailom na: inklulinka@platformarodin.sk

Organizácie poskytujúce pomoc so zaobstarávaním zdravotníckych pomôcok

Asociácia nepočujúcich Slovenska

Poskytuje asistenciu nepočujúcim prichádzajúcim z Ukrajiny, vrátane pomoci pri zabezpečení pomôcok, tlmočenia do posunkového jazyka, atď.

https://aneps.sk/aneps-pomaha-ukrajine-nepocujucim/

Equita

Poskytovanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti deťom zo zdravotným znevýhodnením sa vykonáva poskytovaním zdravotných výkonov a zabezpečovaním zdravotníckych pomôcok aj prostredníctvom mobilných tímov s licenciou na výkon samostatnej zdravotníckej praxe.
Helpline/WhatsApp v ukrajinčine na tel. čísle: +421 948 339 647 alebo +421 940 850 405, info@equita.sk. Viac informácií tu.