PAS – Porucha autistického spektra / Autism


Regionálne centrum autizmu SYMBIA

Stredisko Domov sociálnych služieb Symbia sleduje v rámci svojej činnosti cieľ umožniť deťom a dospelým so zdravotným postihnutím žiť čo najviac samostatný a plnohodnotný život a poskytnúť im primeranú a nevyhnutnú mieru podpory. Regionálne centrum Autizmu vo Zvolene na adrese ddadsszv@gmail.com poskytne poradenstvo, vstupnú konzultáciu a terapie v rámci svojich kapacít a tiež zabezpečí terénnu sociálnu službu v rámci Banskobystrického kraja.

Súvisiace odkazy:

Autistické centrum Andreas n.o.

Autistické centrum Andreas® n.o. je mimovládna organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, založená v roku 2001 za účelom poskytovania všeobecne-prospešných služieb v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti výhradne u populácie s autistickým syndrómom.

Cetrum poskytuje svoje služby vykonávaním sociálnej prevencie, poskytovaním sociálneho poradenstva, vzdelávaním v špeciálnej základnej škole s materskou školou a organizuje školiace aktivity pre odborníkov. Autistické centrum Andreas n.o. poskytne poradenstvo, vstupnú konzultáciu a terapie v rámci svojich kapacít.

Kontakt: akladalova@andreas.sk

Súvisiace odkazy:


Regional center of Autism in Zvolen

ddadsszv@gmail.com will provide consulting, initial consultation, and therapy within its possibilities. Field service within the Banská Bystrica region.  

Autistic center Andreas n.o.

offers consulting, initial consultation, and therapy within its possibilities.